.
  Centrum Profilaktyki Społecznej
 


dr hab. prof ndzw. Mariusz Jędrzejko
Jestem zdecydowanym zwolennikiem wychowania aksjologicznego i szkoły opartej na czytelnych wartościach światopoglądowych – wychowania, które pamięta jakie są korzenie Polski. Wychowania opartego na triadzie dobro-piękno-miłość, uczącego dzieci i młodzież szacunku dla największej wartości jaką jest życie. Uznaję, że polska szkoła ma prawo sięgania do chrześcijańskich korzeń narodu i państwa, bowiem stanowią one nasz najważniejszy fundament. Szkoła laicka to fikcja służąca wprowadzaniu „tylnymi drzwiami” dekonstruktywnej ideologii postmodernizmu oraz wojującego ateizmu.

Opowiadam się za zdecydowaną polityką państwa wobec przestępczości, skrajnych ideologii i dewiacji oraz spójnymi programami profilaktycznymi realizowanymi od poziomu przedszkola do matury. Jestem przeciwnikiem zapełniania więzień, bo obecne modele resocjalizacji nie pomagają w wystarczającym stopniu ludziom z wielkimi problemami.

Jestem zwolennikiem głębokiej przebudowy modelu oświaty, zwłaszcza likwidacji kuratoriów oświaty, opowiadając się za szeroką autonomią szkół. Z praktyki wiem, że nauczyciele wiedzą jak wychowywać, jak uczyć i kształtować patriotyzm dzieci – należą im się zaufanie i maksymalna niezależność oraz właściwa gratyfikacja finansowa. Nowoczesna oświata wymaga odcięcia jej od wpływów politycznych i ideologicznych, czemu powinna służyć głęboka reforma i redukcja „bizantyjskiej” struktury MEN.

Opowiadam się za głęboką cyfryzacją polskiej szkoły i tworzeniem nowoczesnych baz edukacyjnych do prowadzenia zajęć
a także: zwiększeniem liczby godzin wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i gimnazjalnych do 5-6 godzin tygodniowo, a języków obcych do minimum 7-8 godzin tygodniowo. Postuluję poszerzenie nauki w szkole średniej o jeden rok, przeznaczając pierwszą klasę na kształcenie językowe w wymiarze nie mniejszym niż z 20 godzin tygodniowo, tak aby absolwent szkoły średniej mówił dobrze w minimum dwóch językach obcych.

Zdecydowanie przeciwstawiam się idei legalizacji narkotyków a także promocji destrukcyjnych ideologii. Kluczem do rozwiązania problemu narkotykowego w Polsce nie jest jednak zamykanie młodych ludzi do więzień, lecz wielostopniowa, konsekwentna merytoryczna profilaktyka.

Namawiam polityków do głębokiej refleksji nad demoralizacją polskiej sceny politycznej. Bez jednoznacznej zmiany w stylu uprawiania polityki i jej treści nie zbudujemy społeczeństwa obywatelskiego.

Budujemy profilaktykę pozytywną: opowiadamy się za zintegrowanymi programami profilaktycznymi budowanymi na
edukacji przez wiedzę a nie strach, tworzonymi w cyklu 3-letnim (klasy 1-3 SP, 4-6 SP, 1-3 gimnazjum, 1-3/4 szkoły ponadgimnazjalne) adresowanymi do nauczycieli, uczniów i rodziców. Takie programy zweryfikowaliśmy w praktyce – są skuteczne. Zasadne jest koordynowanie treści programów szkoła podstawowa –a gimnazjum - szkoła ponadgimnazjalna.

Recenzentami naszych programów i publikacji są wybitni uczeni i praktycy m.in.: prof. Krystyna Chałas, prof. Urszula Dudziak, prof. Czesław Cekiera, prof. Marek Walancik, prof. Małgorzata Ostrowska, prof. Mirosław Kowalski, prof. Stanisław Kocur, prof. Bogusław Pacek, prof. Małgorzata Przybysz-Zaremba, [prof. Stanisław Kawula], prof. Lucyna Hurło, prof. Janusz Morbitzer, prof. Zbigniew Gaś, prof. Anna Zamkowska.

Współpracujemy z wieloma samorządami, ośrodkami, uczelniami i organizacjami m.in. z: Fundacją Pedagogium, Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Społeczną Akademią Nauk, PWSZ w Tarnobrzegu, Wyższą Szkołą Społeczno-Ekonomiczną w Warszawie, Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu, Uniwersytetem Śląskim, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, PWSZ w Legnicy, Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi, Stowarzyszeniem KISS, licznymi oddziałami Związku Nauczycielstwa Polskiego, SZS „Wielkopolska”, RODN w Katowicach, CDN w Toruniu i Lesznie, RODN w Katowicach, Akademią e-Nauczyciela w Dąbrowie Górniczej, władzami samorządowymi warszawskiego Ursynowa i Wawra, Bielska Podlaskiego, Mińska Mazowieckiego, Sokółki, Belska Dużego, Rawy Mazowieckiej, Radomia, Tomaszowa Mazowieckiego, Wyszkowa, Kadzidła, Wieruszowa, wydziałami kuratorów sądowych, powiatowymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi oraz wieloma innymi instytucjami.

w: http://cps.edu.pl/credo-85.html
 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 474902 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja