.
  Obywatelska Komisja Edukacji Narodowej
 


Obywatelska Komisja Edukacji Narodowej

 

Wezwanie do działania

19 maja 2012 roku środowiska protestujących przeciwko wprowadzanej od 1.09.2009 r. na podstawie rozporządzenia MEN z 23.12.2008 r. reformie programowej zebrały się na ogólnopolskim spotkaniu w Krakowie w murach najstarszego polskiego uniwersytetu. Wybrały na nim pierwszy skład Obywatelskiej Komisji Edukacji Narodowej.

Od dłuższego czasu rozwija się ruch protestu przeciwko katastrofalnym zmianom w polskiej oświacie kreującym szkołę o coraz niższych wymaganiach, której absolwenci prezentują coraz niższy poziom rzeczywistego wykształcenia,  przeciwko zmianom prowadzącym w istocie do zanegowania polskiej tradycji edukacyjnej i demokratycznej.

Obywatelska Komisja Edukacji Narodowej wzywa wszystkie środowiska, którym leży na sercu los młodego pokolenia o aktywne włączenie się w ten spontaniczny polski ruch szkolny, który narodził się z troski o przyszłość Narodu i Państwa.

Wzywamy Rodziców, Nauczycieli, wszystkie osoby dobrej woli – twórzcie Koła Obywatelskiej Komisji Edukacji Narodowej!

Nasza bierność pozwala biurokracji na przeprowadzanie zmian, które będą nieodwracalne i doprowadzą do trwałego zerwania ciągłości kulturowej pokoleń, do „wyhodowania” generacji posłusznych wykonawców poleceń urzędników – do tego prowadzą bowiem zmiany wprowadzane w do polskiej oświaty.

Musimy temu zapobiec!

Obywatelska Komisja Edukacji Narodowej  organizuje zaplecze ekspertów, specjalistów prawa oświatowego, organizacji i finansowania edukacji, specjalistów tworzenia rzetelnych programów nauczania, autorów rzetelnych podręczników oraz doświadczonych twórców niezależnego szkolnictwa.

To grono ekspertów będzie służyć pomocą wszystkim tym, którzy zechcą poświęcić swój czas i wysiłek na działalność pro publico bono, tak aby szkole polskiej przywrócić jej cele zgodne z polską racją stanu – kształcenie i wychowywanie świadomych swych praw obywateli, zakorzenionych w polskiej tradycji, zdolnych przekazywać ją następnym pokoleniom.

Koła OKEN mogą być tworzone w lokalnych społecznościach – przy szkołach publicznych i niepublicznych, szkołach wyższych, parafiach, w lokalnych środowiskach – wszędzie tam, gdzie znajdą się ludzie, chcący wywrzeć wpływ na pozostającą całkowicie poza kontrolą społeczną sferę edukacji.  Obywatelska Komisja Edukacji Narodowej stworzy i udostępni narzędzia służące do tej kontroli.

Wzywamy wszystkie organizacje społeczne , którym leży na sercu los polskiej oświaty o aktywne włączenie się w prace OKEN. Chcemy aby Obywatelska Komisja Edukacji Narodowej stała się miejscem,  w którym na podstawie dobrze rozumianej autonomii i poszanowania odrębności wypracowano wspólne dla wielu środowisk i organizacji stanowisko w sprawie zmian w oświacie polskiej i sposobów jej naprawy.

Szanowni Państwo twórzcie Koła Obywatelskiej Komisji Edukacji Narodowej! Już czas przywrócić oświatę Narodowi! Bezczynność jest grzechem wobec Rzeczypospolitej i przyszłych jej pokoleń!

Obywatelska Komisja Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. Włodzimierz Suleja – przewodniczący
Prof. dr hab. Jan Żaryn – wiceprzewodniczący
Dyr. Ryszard Nowak
Dr hab. Jakub Basista
Mgr Piotr Jaworski
Prof. dr hab. Krzysztof Kawalec
Dr Jerzy Lackowski
Prof. dr hab. Andrzej Nowak
Mgr Maciej Świrski
Prof. dr hab. Ryszard Terlecki

Wszystkich zainteresowanych utworzeniem Koła OKEN prosimy o kontakt  na adres mailowy
biuro@ehistoria.org.pl  lub zostawienie wiadomości pod numerem +48 507 505 465


------------------------------------------------------------------

Deklaracja wartości OKEN

1. OKEN zamierza działać w oparciu o podstawowe, uniwersalne wartości, które ukształtowały polską wspólnotę narodową. Pragniemy, aby polskie szkoły kształtowały wśród uczniów postawy ludzi zakorzenionych w ojczystej historii, szanujących i ceniących dokonania naszych przodków, pozbawionych kompleksów w stosunku do cudzoziemców. Opuszczający mury szkół młodzi Polacy powinni stawać się wolnymi i odpowiedzialnymi obywatelami Rzeczypospolitej, ludźmi potrafiącymi twórczo i mądrze kierować swoim życiem oraz pamiętać, iż to oni są odpowiedzialni za siebie, swoich najbliższych i Ojczyznę.

2. Program wychowawczy naszych szkół powinien być osnuty wokół kształtowania szacunku dla drugiego człowieka. W przestrzeni zaufania młodzi Polacy winni dążyć do prawdy, dobra i piękna. Pragniemy, aby kształtowanie prawych charakterów znowu zdominowało wychowanie w Polsce, a uczciwość była czymś naturalnym i powszechnym.

3. Pamiętamy, iż pierwszymi wychowawcami są zawsze rodzice, a państwo  zobowiązane jest do wspierania ich w tym wysiłku, w czym m.in. winna przejawiać się jego pomocniczość.

4. Pragniemy, aby każdy młody Polak niezależnie od środowiska wzrastania i wychowania otrzymywał swoją szansę edukacyjną. Stwarzanie równych szans edukacyjnych oraz zapewnianie dobrej jakości powszechnej edukacji dla każdego to podstawowe zadania państwa. Stąd też zamierzamy czynić wszystko, aby również państwo polskie takie zadania skutecznie wykonywało.

5. Uznajemy rozwój indywidualny każdego dziecka za kluczowe zadanie szkoły. Sprzeciwiamy się wszelkim formom kolektywistycznego myślenia, zgodnie z którym najważniejsze jest kształtowanie umiejętności bycia członkiem grupy. Tylko bowiem osoby mające poczucie własnej wartości i niepowtarzalności mogą podejmować służące wspólnocie współdziałania z innymi. Nie negujemy jednak zachowań społecznych wynikających z powszechności używania narzędzi internetowych i mediów społecznościowych jako sprzyjających procesom edukacyjnym, w których uczestniczy młodzież.

6. Polska szkoła winna dawać swoim uczniom solidny fundament wykształcenia ogólnego, umożliwiający im elastyczne i sprawne podejmowanie w przyszłości rozmaitych ścieżek edukacyjnych i zadań zawodowych. Równocześnie musi ona stawiać uczniom poważne wymagania, gdyż w przeciwnym razie będą oni niedojrzali i niezdolni do podejmowania wyzwań współczesnego świata. Będziemy ciągle przypominać, iż zabawa w szkołę bez wymagań to kaleczenie młodych Polaków i przekreślanie możliwości odbudowania Polski ze zniszczeń totalitaryzmu.

7. Uważamy, iż należy natychmiast zaprzestać marnotrawienia publicznych pieniędzy. Troska o pieniądz publiczny to jeden ze znaków mądrego patriotyzmu.

8.  OKEN będzie działać jawnie pamiętając, iż każdy młody Polak ma prawo do dobrej edukacji, a obywatele do rzetelnej informacji o jej stanie i do poważnego traktowania przez rządzących. Uważamy również, iż nauczyciele w Polsce muszą spełniać wysokie wymagania i uzyskiwać wynagrodzenia odpowiadające jakości ich pracy.

9. Doceniamy ogromne zasługi Kościoła dla kształtowania postaw Polaków, stąd też zdecydowanie sprzeciwiamy się wszelkim działaniom, które mają wyrugować religię z naszych szkół lub zanegować wartości, które ukształtowały Polskę.

10. Będziemy twardo i zdecydowanie przeciwdziałać wszelkim pomysłom edukacyjnym rządzących niezgodnym z powyższymi zasadami. Jeżeli władza nie będzie kreować szkół odpowiadającym potrzebom Polski i Polaków będziemy dążyć do ograniczenia jej wpływu na nie.


O OKEN czytaj:
http://ehistoria.org.pl/pl/obywatelska-komisja-edukacji-narodowej

 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 466568 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja