.
  NOP-NOP
 


Aby program profilaktyczny był skuteczny nie może być przez odbiorców  odrzucony, nie może być traktowany z obojętnością, musi być przez  adresatów zaakceptowany.

- ta oczywista oczywistość wcale nie jest oczywista

Prezentujemy Państwu skuteczny program  zajęć profilaktycznych poświęcony problematyce uzależnień od środków psychoaktywnych,  skierowany do młodzieży ponadgimnazjalnej. Jego efektywność wynika  z połączenia  skutecznych strategii  profilaktycznych, metodyki dostosowanej do wrażliwości dorastającej młodzieży oraz dbałość o wysoką jakość realizacji .

Program NOP-NOP został tak zaplanowany, aby osłabiać ewentualny opór młodzieży przed oczekiwanym w trakcie takich spotkań wezwaniem  do zachowania abstynencji od substancji psychoaktywnych.

Rzetelna wiedza na temat środków odurzających jest  przekazywana w odniesieniu do bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności za zdrowie i życie innych uczestników ruchu drogowego.  Przy użyciu gier, filmów i  prezentacji multimedialnych, zachęcamy do zapoznania się z faktami o wpływie tych substancji na funkcjonowanie człowieka oraz zwracamy się z prośbą o  dzielenie się zdobytą wiedzą z osobami, na których uczestnikom zależy. Doświadczenie pokazuje, że taka postawa prowadzących zajęcia mobilizuje odbiorców do większego zaangażowania,  pobudza do refleksji do podejmowania osobistych zobowiązań dotyczących prozdrowotnych zachowań.

Program powstał w ramach małopolskiej kampanii społecznej NO PROMIL NO PROBLEM W roku 2009 warsztat został zaakceptowany do realizacji na terenie województwa małopolskiego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  i otrzymał dotację w wysokości
28 000 zł. Był prowadzony jako element rządowego programu: „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Wspieranie realizacji programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki poprzez kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających rozwojowi indywidualnemu i społecznemu.

W trakcie realizacji programu osiągamy u odbiorców :

 - wzrost rzetelnej wiedzy na temat działania substancji psychoaktywnych,
 - wzbudzenie refleksji na temat odpowiedzialności za podejmowane decyzje,
 - wzrost gotowości do przeciwstawienia się naciskom  rówieśników (w kontekście  
   zachowań ryzykownych)
 - wzrost krytycznego stosunku do osób prowadzących pojazdy mechaniczne pod  
   wpływem alkoholu (i innych środków odurzających),
 - wzrost gotowości do  podejmowania obywatelskich interwencji wobec osób łamiących 
   prawo


Zakres tematyczny spotkania:

I. Kompendium wiedzy o alkoholu i innych środków odurzających.

Prezentując filmy i materiały multimedialne zachęcamy do dyskusji, w trakcie której demaskujemy fałszywe wyobrażenia na temat (nie)szkodliwości środków odurzających.


II. Nietrzeźwość kierowców .

Odwołując się do faktu, iż 98%  uczniów szkół ponadgimnazjalnych deklaruje, że jest
w posiadaniu lub zamierza ubiegać się o prawo jazdy, a 100% uczestników warsztatu jest, było lub będzie pasażerem przekazujemy informacje na temat zagrożeń związanych
z prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu oraz narkotyków. 
Ten element zajęć, wzbudza poczucie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo na drogach. Młodzież jest zachęcana do przyjęcia roli ambasadorów zmian przekonań społecznych – przekazując innym wiedzę o wpływie substancji  odurzających na funkcjonowanie kierowcy, uczestnicy  uzewnętrzniają przekonania pozytywne.


III. Edukacja związana z  określaniem stężenia alkoholu we krwi i tempem rozkładu alkoholu.

Uczestnicy poznają proste sposoby przeliczania  spożytej ilości napojów alkoholowych na promile alkoholu we krwi oraz nabywają umiejętność określenia czasu „wydalania” alkoholu z organizmu. W tej części również wprowadzamy ćwiczenia z alkogoglami  i naukę obsługi „liczydełka alkoholowego”, które zostanie przekazane wszystkim uczniom.  
Opcjonalnie    Gra edukacyjna „Co jest prawdą?

Gra  wzbudza refleksję na temat wpływu używek na funkcjonowanie człowieka. Pytania do gry zostały dobrane w taki sposób, aby grający „mimochodem”nabywali rzetelną, wiedzę, na temat substancji psychoaktywnych i ich działania na organizm.
IV. Filmy edukacyjne

Dagmara – czas trwania filmu: 10 min.,

film oparty na wydarzeniach autentycznych, przedstawiający konsekwencje podporządkowywania się naciskowi grupy, rezygnacji z własnych wartości
oraz jazdy samochodem pod wpływem alkoholu.  Film jest wykorzystywany
do podjęcia dyskusji z uczestnikami zajęć na temat przyjaźni, znaczenia
wartości w podejmowaniu decyzji oraz możliwych konsekwencjach ulegania
presji rówieśników.

Projekcja filmu jest przerywana w momentach kluczowych, uczestnicy zajęć proszeni o udzielenie  odpowiedzi na stawiane przez realizatorów pytania

Eksperyment – czas trwania filmu: 10 min.

film przedstawiający sprawność kierowców w stanie trzeźwości i nietrzeźwości. 
Na zabezpieczonym  torze pokonują przeszkody, przed i po spożyciu alkoholu. Młodzi ludzie biorący udział w  eksperymencie w sposób bardzo sugestywny, opisują zmianę własnych przekonań na temat wpływu  alkoholu na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Metody:
    - mini wykład
    - praca w grupach
    - praca z filmem
    - prezentacja multimedialna
    - ćwiczenia z alkogoglami
    - gra symulacyjna

Materiały dla uczestników :

    - ankieta ewaluacyjna
    - liczydełko trzeźwości


Czas trwania warsztatu 2 godz. dydaktyczneOrganizacja zajęć:
 
W trakcie warsztatu wykorzystywane są prezentacje multimedialne oraz kilka  krótkich filmów poglądowych.  Dlatego sala, w której realizowany jest program, powinna być wyposażona w:

- duży ekran (ewentualnie biała ściana wolna od obrazów itp.);
- zasłony w oknach (lub w inny sposób  możliwość uzyskania  zaciemnienia sali
w trakcie  oglądania filmów);
- projektor multimedialny (lub należy zgłosić brak, wtedy realizatorzy deklarują 
przywiezienie własnego);
- głośniki z możliwością podłączenia do przenośnego komputera (lub jw.);
- sala powinna być na tyle obszerna, aby uczestnicy mogli swobodnie siedzieć na 
swoich krzesłach.

Liczebność grupy:

zespół klasowy do 30 osób - 1 prowadzący
grupa do 70 osób                 - 2 prowadzących

Koszt jednego prowadzącego:  450 zł.     300 zł. - cena promocyjna

W przypadku realizacji programu w kilku grupach, w jednym dniu - indywidualnie ustalamy rabaty  cenowe (maksymalnie nawet do 100 zł za każde następne spotkanie).

Gdy program jest realizowany w odległości powyżej 50 km od Krakowa mogą zostać doliczone koszty dojazdu - ustalane indywidualnie z zamawiającym.

Zamówienia na realizację programu można składać telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

tel. 503 328 642 lub 517 212 084
e: irs@poczta.pl lub solnygwarek@wp.pl

autorzy programu:
Maria Kruk, Wojciech M. Słonina 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 188675 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=