.
  instytut dla instytucji
 
w budowie


I. Oferta Instytutu dla instytucji

- szkolenia zamknięte (dla grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych);
- szkolenia otwarte:
    -- zgodne z zapotrzebowaniem instytucji
   

Program szkolenia dla Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- wersja rozszerzona

 

Sesja 1

 

1.       Powitanie - przedstawienie się osób prowadzących, omówienie celu szkolenia i proponowanego programu.

2.       Przedstawienie się uczestników - omówienie oczekiwań związanych z uczestniczeniem w szkoleniu oraz dotychczasowych doświadczeń zawodowych.

3.       Omówienie zasad współpracy w grupie.

4.       Praca w małych grupach i na forum grupy – ćwiczenie 1

Temat: Przekonania, mity i stereotypy na temat problemów związanych z uzależnieniami.

Cel: Analiza postaw uczestników wobec problemów alkoholowych oraz problemów wynikających z innych uzależnień .

 

Przerwa kawowa

 

1.       Wykład i zajęcia seminaryjne:

Temat: Picie szkodliwe. Objawy zespołu uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Fazy rozwoju uzależnia. Psychologiczne mechanizmy uzależnienia.

Cel: Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy na temat objawów i mechanizmów uzależnia oraz funkcjonowania psychospołecznego osoby uzależnionej.

2.       Wykład i zajęcia seminaryjne:

Temat: Systemowe rozumienie problemów w rodzinie dysfunkcjonalnej - wpływ uzależnienia na funkcjonowanie rodziny. Czym jest współuzależnienie? Diagnoza współuzależnienia. Konsekwencje rozwoju w rodzinie z problemem alkoholowym – syndrom DDA. Pomoc osobom współuzależnionym i osobom z syndromem DDA.

Cel: Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy na temat zjawisk zachodzących w rodzinie z problemem alkoholowym.

 
Przerwa obiadowa

 

1.       Praca w małych grupach i na forum grupy – ćwiczenie 3

Temat: Wstępna rozmowa z osobą współuzależnioną, rozumienie jej problemów.

Cel: nauka nawiązywania kontaktu i rozumienia problemów członka rodziny osoby uzależnionej zgłaszającego się do GKRPA.

 

Przerwa

 

1. Wykład oraz zajęcia seminaryjno - warsztatowe:

         Temat: Proces motywowania do podjęcia leczenia i kontynuowania terapii. Metoda interwencji przy motywowaniu do leczenia.

          Cel: omówienie etapów procesu motywowania oraz przyczyn skłaniających osoby do podjęcia leczenia

2. Praca w małych grupach i na forum grupy – ćwiczenie 4

    Temat: Pierwszy kontakt z osobą uzależnioną od substancji psychoaktywnych.

         Cel: omówienie specyfiki kontaktu z osoba uzależnioną.

3. Zajęcia seminaryjno – warsztatowe:

·         Procedura zobowiązania do leczenia – omówienie zagadnienia.

·         Przedstawienie systemu lecznictwa odwykowego: ambulatoryjnego, 

     dziennego i całodobowego.

·         Omówienie programów terapii dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.

·         Podsumowanie dnia szkoleniowego.

 

 

Sesja 2

 

1.       Zajęcia seminaryjno – warsztatowe:

Temat: Opracowywanie strategii interwencji i pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym.  Rozwijanie umiejętności interpersonalnych.

Cel: Nabywanie kompetencji w zakresie budowania kontaktu z osobami zgłaszającymi się do GKPRA oraz ustalenie optymalnych interwencji wobec rozumienia problemów klienta.

 

przerwa kawowa

 

cd. zajęć seminaryjno warsztatowych

   Temat: Interwencja wobec osoby uzależnionej

    Cel: Ćwiczenie umiejętności motywowania osoby uzależnionej do terapii

 

przerwa obiadowa

 

Wykład

Temat: Sytuacja psychologiczna dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym.

Cel: Umożliwienie zrozumienia wpływu rodziny alkoholowej na rozwój dziecka.

 

Zajęcia seminaryjne:

Temat: Tworzenie systemu pomocy dzieciom z rodzin alkoholowych.

Cel: Poznanie możliwości pomagania  dzieciom wychowywanym w rodzinach destrukcyjnych.

 

1. Wykład oraz zajęcia seminaryjne:

Temat: Epidemiologia substancji uzależniających.

Cel: Poznanie szerszego kontekstu zjawiska uzależnienia od alkoholu i innych substancji narkotycznych,w  Europie, Polsce i województwie małopolskim.

 

2. Zajęcia seminaryjno-warsztatowe:

Temat: Substancje psychoaktwyne

Cel: Analiza najbardziej popularnych środków zmieniających stan świadomości.

 

Sesja 3

 

Zajęcia seminaryjno – warsztatowe:

Temat: Profilaktyka w środowisku lokalnym.

Cel: Poznanie modeli i poziomów profilaktyki problemowej, zaznajomienie z najskuteczniejszymi strategiami oddziaływań profilaktycznych oraz standardami programów profilaktycznych.

 

przerwa kawowa

 

Zajęcia seminaryjno warsztatowe

   Temat: System instytucjonalno-społeczny zaangażowany w rozwiązywanie problemów uzależnień i przemocy

 

Cel: Poznanie kompetencji poszczególnych instytucji, zapoznanie z procedurą Niebieskiej Karty. Nabycie kompetencji w zakresie tworzenia lokalnych koalicji na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy.

 

przerwa obiadowa

 

Wykład oraz zajęcia seminaryjno – warsztatowe

1. Temat: Konstruowanie i ewaluacja programów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Cel: Nabycie wiedzy w zakresie analizy etapów konstruowania profesjonalnych programów profilaktyki oraz sposobów ich ewaluacji.

 

2. Temat: Podstawowe umiejętności w zakresie PR

Cel: Zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami public relation, przydatnych w pracy członków GKRPA.[ karta zgłoszeniowa]


 

  
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 197487 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=