.
  instytut dla edukacji
 
w budowie

w Informacji o wynikach kontroli przeciwdziałania zjawiskom patologii w szkołach i placówkach oświatowych, sporządzonej przez NAJWYZSZĄ IZBĘ KONTROLI , w sierpniu 2008r., czytamy m.in.

 

"Największym problemem szkół wszystkich typów pozostaje agresja słowna i fizyczna uczniów, skierowana przede wszystkim na osoby dorosłe (w tym nauczycieli) oraz na rówieśników i przedmioty, co stanowiło odpowiednio 51,7%, 49,5% i 47,8% wszystkich zachowań patologicznych"Oferta Instytutu dla edukacji
(we współpracy z Centrum Edukacyjnym SChDW
- niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli)- dla nauczycieli

 

Szczególnie polecamy programy:

 • SAPER, czyli jak rozminować agresję - Program przygotowujący do realizacji z uczniami programu profilaktyczno-wychowawczego Saper. Proponuje zapobieganie zachowaniom agresywnym poprzez integrację klasy, ucząc współdziałania, mobilizuje do twórczej aktywności, dostarcza przydatnej wiedzy
 • Agresja, jak sobie z nią radzić w szkole - Warsztat porządkuje wiedzę na temat zachowań agresywnych. Daje możliwość nabycia praktycznych umiejętności przydatnych w pracy z uczniem agresywnym na forum klasy oraz w konflikcie indywidualnym -. część I. Dla chętnych możliwość kontynuacji warsztatu - część II lub warsztat 20 - godzinny dający możliwość większej ilości ćwiczeń
 • Skuteczna komunikacja z uczniami i rodzicami – warsztat poszerza wiedzę i pogłębia umiejętności w nawiązywaniu dobrego, owocnego kontaktu z uczniem oraz jego rodzicami. Przypomina jak budować relacje, uczy szybkiego i skutecznego działania w sytuacjach problemowych.
 • Szkoła dobrych obyczajów Program przygotowuje do realizacji z uczniami programu profilaktyczno-wychowawczego SZKOŁA DOBRYCH OBYCZAJÓW. Uczy jak zapobiegać zachowaniom ryzykownym promując postawy prospołeczne, znajomość i przestrzeganie zasad dobrego wychowania. Zachęca nauczyciela do podjęcia wyzwania jakim jest motywowanie uczniów i konsekwentne stawianie im granic.
 • Przemoc wobec dzieci – rozpoznawanie, zapobieganie oraz interwencja pedagogiczna , autor Ewa Pohorecka, czas trwania 6 godzin

Treść programu : zajęcia pomogą w zauważeniu i zrozumieniu trudności dziecka wynikających z krzywdzenia. Pogłębiają wiedzę i umiejętności z zakresu rozpoznawania zaistnienia nadużyć wobec dzieci, a także pracy z dziećmi po takich doświadczeniach

 

 • Trudny uczeń – sposoby radzenia sobie i pomocy uczniom, rodzicom i nauczycielom , autor Ewa Pohorecka, czas trwania 15-20 godzin

Treść programu : zajęcia uczą jak sobie radzić w trudnych sytuacjach wychowawczych i podejmować skuteczną interwencję. Zachęcają do konstruktywnych rozwiązań, obni ż ają poczucie bezsilno ś ci i bezradno ś ci wychowawczej

 

 • Współpraca z rodzicami dzieci mających trudności edukacyjne i sprawiającymi problemy wychowawcze , autor Ewa Pohorecka, czas trwania 6 godzin

 

 • Praca z dzieckiem zagrożonym niedostosowaniem społecznym – diagnoza, praca z rodziną, programy „naprawcze” , autor Ewa Pohorecka, czas trwania 10 godzin

Treść programu: warsztat umożliwi prawidłowe rozpoznawanie trudności wynikających z dysfunkcyjnych mechanizmów rodzinnych, nawiązywanie współpracy z dziećmi i wspólne odkrywanie możliwości pomocy w środowisku szkolnym.

 

 • Dzieci w sytuacjach kryzysu , autor Ewa Pohorecka, czas trwania 15 godzin

Treść programu : Program uczy jak rozpoznać, opracować możliwości pomocy, rozmawiać i przezwyciężać trudności dzieci w sytuacjach stresu pourazowego w wyniku wydarzeń traumatycznych.

 

 • Jak rozmawiać z dzieckiem o seksualności, autor Marek Babik, czas trwania 4 godziny

Treść programu : warsztat adresowany do rodziców i nauczycieli dzieci klas od “0” do “4”. Uczy prowadzenia rozmowy z dzieckiem o sprawach dotyczących ludzkiej seksualności. Zapoznaje ze współczesnymi tendencjami w dziedzinie wychowania seksualnego oraz uczy umiejętnego reagowania na zachowania dzieci mające charakter seksualny.

 

 • Teoretyczne i praktyczne podstawy reagowania na zachowania seksualne uczniów w szkole, autor Marek Babik, czas trwania 5 godzin

Treść programu: Warsztat adresowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych i średnich. Uczy praktycznego reagowania na zachowania mające charakter seksualny w szkole. Wskazuje na podstawy prawne oraz etyczne oddziaływań wychowawczych nauczyciela

 

 • Profilaktyka napięcia . autorzy Zespół Ośrodka Wspierania Rodziny w Andrychowie, czas trwania 5 godzin.

Treść programu : program zapoznaje z tematyką patologii społecznej, prezentuje założenia teorii napięcia Roberta Agnew. W rzeczywistości szkolnej pomaga w zrozumieniu relacji interpersonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem relacji negatywnych. Uczy stosowania konstruktywnych strategii adaptacji napięć

 

 • Diagnoza i terapia w zakresie wczesnej pomocy psychologicznej dzieciom z trudnościami rozwojowymi, autor Ewa Pohorecka, czas trwania 10 godzin

Treść programu : Wiele dzieci rozpoczynających naukę w szkole nie osiąga sukcesu. Jedną z przyczyn może być opóźniona dojrzałość poszczególnych sfer rozwoju dziecka, nieharmonijność rozwoju, lub rozmaite deficyty i utrudnienia lub niepełnosprawności. Jak najwcześniejsza pomoc dziecku w wyrównaniu trudności może pomóc mu osiągnąć sukces szkolny.

 

 • Wychowawca – „nadzorca” czy przyjaciel, autor Ewa Pohorecka, czas trwania 6 godzin

 

 • „Wywiadówki” i spotkania indywidualne z rodzicami uczniów. Strategie współpracy i pozytywne efekty , autor Ewa Pohorecka, czas trwania 4 godzin

 

 

wykaz szkoleń dla nauczycieli:

Nazwa szkolenia

Liczba godzin

Akademia trzeźwości, czyli jak prowadzić warsztaty z profilaktyki uzależnień

20

Alkohol na drodze - zero tolerancji

5

Agresja, jak sobie z nią radzić w szkole

20

Agresja, jak sobie z nią radzić w szkole

5

Diagnoza i terapia w zakresie wczesnej pomocy psychologicznej dzieciom z trudnościami rozwojowymi,

10

Dzieci w sytuacjach kryzysu

15

Efektywne zarządzanie czasem, czyli czas to pieniądz

5

Integracja poprzez zabawę

15

Jak dotrzeć do trudnego dziecka

4

Jak mówić uczniowi „nie”

12-18

Jak obudzić inicjatywę, czyli sztuka prowadzeni kół zainteresowań, samorządów uczniowskich?6

6

Jak pracować z dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej?

10

Jak przygotować młodzież do efektywnego poszukiwania pracy?

28

Jak rozmawiać z dzieckiem o seksualności,

4

Jak sobie radzić z dzieckiem nadpobudliwym w klasie?

16

Jak uchronić uczniów przed psychomanipulacją

6

Klasa jak huśtawka, jak rozumieć dynamikę procesu grupowego

10

Kryzys okresu dojrzewania, jak pomóc nastolatkowi

4

Lekcje religii jak osiągnąć sukces

20

10

Metody efektywnego uczenia się

10

Negocjator, czyli sztuka rozwiązywania konfliktów

20

Praca z dzieckiem zagrożonym niedostosowaniem społecznym – diagnoza, praca z rodziną, programy „naprawcze”

10

Prewenter – program edukacyjny. przygotowujący do prowadzenia warsztatowych zajęć profilaktycznych z młodzieżą

64

Profilaktyka napięcia

5

Profilaktyka uzależnień, jak rozmawiać z uczniami o narkotykach, alkoholu, papierosach

5

Przemoc w rodzinie jej skutki w szkole

5

Przemoc wobec dzieci – rozpoznawanie, zapobieganie oraz interwencja pedagogiczna

6

Przemoc wobec dzieci – nadużycia fizyczne, emocjonalne, seksualne

6

SAPER, czyli jak rozminować agresję

20

Skuteczna komunikacja z uczniami i rodzicami

6

Szkoła dla rodziców i wychowawców

40

Szkoła dobrych obyczajów

5/10

Subkultury młodzieżowe

12-18

Teoretyczne i praktyczne podstawy reagowania na zachowania seksualne uczniów w szkole

5

Trudny uczeń – sposoby radzenia sobie i pomocy uczniom, rodzicom i nauczycielom

15

20

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: Patrzę - Odczuwam- Działam

10

Współpraca z rodzicami dzieci mających trudności edukacyjne i sprawiającymi problemy wychowawcze

6

Wychowanie dzieci do samodzielności

6

Wychowawca – „nadzorca” czy przyjaciel

6

Wypalenie zawodowe – jak sobie z nim radzić

5 –10

„Wywiadówki” i spotkania indywidualne z rodzicami uczniów. Strategie współpracy i pozytywne efekty

3

       

- dla uczniów:

 • Impereator, czyli wadca emocji - program edukacji emocjonalnej.
 • Zajęcia integracyjne.
 • Aktywne poszukiwanie pracy.
 • Efektywne zarządzanie czasem – czyli „czas to pieniądz”.
 • Integracja poprzez zabawę .
 • Ja i wartości – droga do dorosłości
 • Jak mówić aby Cię słuchali? - skuteczna komunikacja.
 • Jak obronić się przed psychomanipulacją (sekty).
 • Jak obudzić inicjatywę? Czyli twórcze prowadzenie kół zainteresowań lub samorządów uczniowskich.
 • Jak sobie radzić ze stresem.
 • Jak szybciej i efektywniej się uczyć.
 • Ludzie wokół mnie – moje relacje z innymi
 • Międzynarodowa współpraca młodzieży, wolontariat.
 • Moda-Media-Manipulacja.
 • Muzyka rockowa – jej sposoby działania, zagrożenia.
 • Powstrzymać agresję.
 • Unia Europejska - zadania i wyzwania.
 • Wartości ich wpływ na nasze życie.

 

Propozycja wyłącznie dla uczniów szkół podstawowych:

 • W krainie smoków – zajęcia z zakresu psychoedukacji (klasy I-III)
 • Rozmawiajmy – zajęcia z zakresu psychoedukacji i komunikacji (klasy IV-VI)
 • Arka, zgrana klasa – zajęcia integracyjne (dla klas IV-VI)
 • Odlot i co dalej? – zajęcia profilaktyczne z tematyki uzależnień (klasy VI)
 • Wolę być – zajęcia ogólnorozwojowe kształtujące postawy prospołeczne (klasy IV-VI)
 • Uzależnienia od komputera, internetu, telewizora (klasy IV-VI)

 

Szczególnie polecamy:

 • Myślę bo jestem

Program zajęć nauki myślenia dzieci w wieku 5-6 lat

 

O programie

Program ten powstał z inspiracji podobnym przedsięwzięciem profesora filozofii na Uniwersytecie Columbia w Nowym Yorku Matthew Lipmana. Już w 1968 roku zauważył on, że studenci nie potrafią logicznie myśleć, co skutkuje nieumiejętnością wypowiadania się i łączenia sądów w związki przyczynowo-skutkowe. Jego obserwacja zaowocowała programem Filozofia dla dzieci przeznaczonym dla dzieci w wieku szkolnym. Program Myślę bo jestem stworzony został z myślą o najmłodszych dopiero wchodzących powoli w etap szkolnych wymagań i doświadczeń. Dzieci uczestniczące w tych zajęciach będą umiały uporządkować sobie zdobytą wiedzę, wyrazić swoje sądy, budować definicje pojęć ważnych dla funkcjonowania w społeczeństwie, ale przede wszystkim będą potrafiły logicznie myśleć, co pomoże im funkcjonować w świecie stawiającym mnóstwo wymagań a dającym tak niewiele wskazówek.

więcej o programie czytaj TUTAJ

 • Cywilizacje - fascynujace spotkanie ludzi różnych kultur

Ciekawa propozycja dla uczniów, nauczycieli i rodziców. W czasie kilkudziesięciu minut, za sprawą , muzyki i opowieści, a przede wszystkim bajecznie kolorowych zdjęć (wykonanych, w trakcie podróży, przez autorkę i realizatorkę programu), można przenieść się do różnych miejsc świata. To rzadka okazja, by zobaczyć, jak żyją ludzie w innych rejonach świata, dowiedzieć się, w którą stronę na półkuli południowej wędruje po niebie słońce, kiedy zapada zmrok w pobliżu równika, jak wygląda pora deszczowa w Afryce i Chinach. Jakie są objawy choroby wysokogórskiej i jak szybko można biegać na 3 tys. m n.p.m., oraz jak smakuje herbatka tybetańska i pasikoniki...

 

Proponowane tematy:

1. Peru-Boliwia. Imperium Inków i misjonarzy

2. Sulawesi. W poszukiwaniu raju

3. Obrzędy pogrzebowe Torajów. Sulawesi – Indonezja

4. Senegal na gorąco

5. Na południe od chmur. Prowincja Yunnan w Chinach

6. Kraj Środka od środka: Hongkong – Guilin – Yunnan

7. Kartki z podróży

 

 • Alkohol - mity i fakty

konfrontacja z wyobrażeniami na temat "nieszkodliwosci" alkoholu i innych substancji psychoaktwynych.

W trakcie dwu-godzinnych zajęć, w trakcie dynamicznych zajęć warsztatowych, pozbawiamy uczniów wyobrażeń o nieszkodliwości używek...

 

[ karta zgłoszeniowa]

Wiedza oraz doświadzenie, współpracujących z nami trenerów,  jest gwarantem wysokiego poziomu zajęć.

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji na temat proponowanych szkoleń, prosimy o kontakt telefoniczny: 517 212 084 lub e-mailowy: infoirs@op.plzapraszamy również do zapoznania się z publikacjami
(dojście na skróty: publikacje)
 
 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 197490 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=