.
  ABC mediacji
 

CZYM  JEST  MEDIACJA

To dobrowolna rozmowa stron znajdujących się w konflikcie w obecności bezstronnej i neutralnej trzeciej osoby – mediatora

 

Celem mediacji nie jest

wskazanie  i ukaranie winnego,

lecz znalezienie satysfakcjonującego wszystkie strony konfliktu rozwiązania

 

CELE  MEDIACJI

Celem mediacji jest pomoc zwaśnionym stronom w dobrowolnym osiągnięciu ich własnego, wzajemnie akceptowanego porozumienia w kwestiach spornych.

W przeciwieństwie do procedury sądowej mediacja jest procesem dobrowolnym, nad którym strony zachowują kontrolę.

 

MEDIACJE W SZKOLE

Mediacje prowadzi się w przypadku konfliktów między dwoma lub więcej uczniami.

Wynikiem mediacji jest porozumienie, które satysfakcjonuje obie strony.

Mediacja kończy się spisaniem porozumienia podpisanego przez obie strony.

Umowa mediacyjna może zawierać przeprosiny za niestosowne / niewłaściwe zachowanie i formę zadośćuczynienia (oferta rekompensaty wyrządzonych szkód).

 

PROCEDURY    PRZEPROWADZANIA   MEDIACJI

Do mediacji można kierować wszystkie konflikty rówieśnicze, które wystąpiły na terenie szkoły, oprócz tych, które mają znamiona przestępstwa zorganizowanego, wyrządzone szkody są bardzo poważne i nie można jednoznacznie wskazać sprawców.

Jeżeli istnieje możliwość skierowania sprawy do mediacji i strony wyrażą zgodę, wychowawca może zawiesić karę.

Jeżeli ugoda zostanie zerwana przez jedną lub obie strony, wobec uczniów zostaną zastosowane kary zgodne ze statutem szkoły.

W przypadku nie zakwalifikowania sprawy do mediacji lub, gdy mediacja zostanie zerwana bądź zakończy się nie podpisaniem ugody przez strony konfliktu, mediator przekazuje sprawę wychowawcy, który zgodnie z procedurami kieruje ją do pedagoga, a w ostateczności do dyrektora szkoły.

 

ZASADY    MEDIACJI

poufność – wszystko, co się dzieje w czasie prowadzenia mediacji jest poufne i nie może być przekazywane żadnej instytucji lub osobie prywatnej.  Mediator może przekazać na zewnątrz tylko to, co zostanie uzgodnione i na co, uzyskał zgodę stron.

bezstronność – strony w mediacji mają równe prawa i powinny być traktowane jednakowo z zachowaniem godności i szacunku.

Mediator równo dzieli czas i uwagę, jednakowo egzekwuje reguły.

neutralność – mediator nie narzuca stronom własnych rozwiązań, nawet gdy – jak sądzi – były by najlepsze. Nie ponosi odpowiedzialności za rozwiązanie sporu.

dobrowolność – dobrowolna zgoda stron na mediacje musi być wyrażona na początku pierwszego spotkania.

Strony powinny być poinformowane że mogą wycofać się na każdym etapie postępowania . Nie wolno wywierać na nie żadnej presji, aby zgodziły się na mediację.

akceptowalność – mediator powinien być zaakceptowany przez strony – reguły i procedury muszą być podane przed rozpoczęciem rozmów.

 

OGÓLNE WARUNKI MEDIACJI

Spotkanie trwa ok. 40 min.

Treść mediacji jest poufna

Uczestnictwo jest dobrowolne

Na czas mediacji wykluczamy ingerencje szkoły i rodziców

Nauczyciele kierują do mediacji osoby uwikłane w konflikt

 

PRZEBIEG MEDIACJI

Zgłoszenie się do mediatora – przedstawienie zasad mediacji.

Indywidualne spotkanie

Mediacja właściwa – spotkanie stron konfliktu

Uzgodnienie treści ugody satysfakcjonującej dla wszystkich stron konfliktu

Sporządzenie porozumienia – forma pisemna.

 

FAZY  MEDIACJI

Wyjaśnienie istoty mediacji i uzyskanie zgody

Wysłuchanie i zrozumienie obu stanowisk

Odkrycie osobistego znaczenia konfliktu – szukanie przyczyn kłótni

Od przeszłości do przyszłości

Rekompensata / pojednanie

 

ROLA  MEDIATORA  

Diagnoza konfliktu

Pomoc w zrozumieniu istoty sporu

Pomoc w sprecyzowaniu wzajemnych interesów i celów

Sprawdzenie realności i wykonalności propozycji

Zachęcenie do poszukiwania rozwiązań alternatywnych

cel: Pojednanie stron i wypracowanie ugody

       satysfakcjonującej wszystkie strony konfliktu

 

 

KORZYŚCI  DLA  SPRAWCY

Zrozumienie wyrządzonej krzywdy

Potrzeba zadośćuczynienia

Odreagowanie emocji

Zapewnienie współdecydowania o własnej sprawie i osobie.

Szansa uniknięcia napiętnowania i surowych sankcji.

KORZYŚCI  DLA  POKRZYWDZONEGO

Wyzbycie się lęku przed sprawcą

Uzyskanie informacji o pobudkach jakimi kierował się sprawca

Wyrażenie gniewu

Odreagowanie emocji

Poczucie partnerstwa w rozstrzyganiu sporów

Współtworzenie porozumienia

KORZYŚCI  OGÓLNE

Wspólne rozwiązanie sporu a nie przez instytucje lub inne osoby

Zamiana walki na działanie w celu rozwiązania wspólnego problemu

W perspektywie czasu utrzymanie wzajemnych relacji

Zrozumienie przyczyn i konsekwencji własnego zachowania

Zadośćuczynienie i realne jego dotrzymanie

 

UGODA

Na spotkaniu mediacyjnym dnia …………………………

pomiędzy stronami

Strona: ………………………………………………………..

Strona: ………………………………………………………..

doszło do podpisania ugody.

 

Ugodę zawarto na następujących warunkach :

1. Strony dobrowolnie pragną rozwiązać spór.

 

2. Ustalenia:

.............................................................................................

.............................................................................................

 

3. Strony akceptują treść powyższej ugody z postępowania mediacyjnego i zobowiązują się do jej przestrzegania

 

     Podpis  strona 1                                                               Podpis strona 2 

.................................                                       .......................................

 

Mediator

..............................

 

 

WIĘKSZOŚĆ SPORÓW, WOBEC KTÓRYCH STAJEMY W CIĄGU NASZEGO ŻYCIA POTRAFIMY ROZWIĄZAĆ SAMI, BEZ POMAOCY Z ZEWNATRZ.

 (materiał opracowany przez
Janusza Magielskiego - mediatora sądowego)

 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 474903 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja