.
  Rośnie liczba samobójstw
 
Rośnie liczba samobójstw
Więcej Polaków ginie codziennie z własnej ręki niż w wypadkach drogowych. Na życie targa się każdego dnia 15 osób. 11 z nich ginie. Najczęściej samobójcy wybierają śmierć przez powieszenie.

W Polsce codziennie 15 osób podejmuje próbę samobójczą, a 11 z nich odbiera sobie życie. Samobójstwa powodują w naszym kraju więcej zgonów niż wypadki komunikacyjne - alarmują eksperci. Podkreślają zarazem, że liczby te stale rosną. Samobójstwa stanowią jeden z tematów tegorocznej edycji ogólnopolskiej kampanii społecznej pt. "Forum przeciw depresji", która rozpoczęła się w lutym.

Dr Piotr Wierzbiński z Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przypomina, że jeszcze w 1998 r. samobójstwa stanowiły 8. przyczynę zgonów na świecie, ale obecnie przesunęły się na pozycję 4.

Dr Piotr Wierz­biń­ski z Kli­ni­ki Psy­chia­trii Do­ro­słych Uni­wer­sy­te­tu Me­dycz­ne­go w Łodzi przy­po­mi­na, że jesz­cze w 1998 r. sa­mo­bój­stwa sta­no­wi­ły 8. przy­czy­nę zgo­nów na świe­cie, ale obec­nie prze­su­nę­ły się na po­zy­cję 4.

Ze sta­ty­styk Ko­men­dy Głów­nej Po­li­cji wy­ni­ka, iż w 2012 r. 4177 osób ode­bra­ło sobie życie (na 5791 po­dej­mo­wa­nych prób sa­mo­bój­czych), na­to­miast w wy­pad­kach dro­go­wych zgi­nę­ło 3571 osób. 373 próby sa­mo­bój­cze stwier­dzo­no u dzie­ci i mło­dzie­ży w wieku 14-19 lat, z czego 177 ode­bra­ło sobie życie.

Jak za­zna­cza ko­mi­sarz Mag­da­le­na Sob­czyk z Biura Ope­ra­cji An­ty­ter­ro­ry­stycz­nych Ko­men­dy Głów­nej Po­li­cji, sta­ty­sty­ki na temat sa­mo­bójstw w 2013 roku nie są jesz­cze znane, ale ich licz­ba praw­do­po­dob­nie bę­dzie jesz­cze więk­sza.

Do czyn­ni­ków ry­zy­ka sa­mo­bój­stwa eks­per­ci za­li­cza­ją płeć męską, wiek przed 20. lub po 45. roku życia, de­pre­sję, wcze­śniej­sze próby sa­mo­bój­cze, nad­uży­wa­nie al­ko­ho­lu, brak wspar­cia spo­łecz­ne­go, brak współ­mał­żon­ka lub part­ne­ra, cięż­ką cho­ro­bę so­ma­tycz­ną (np. no­wo­twór) oraz utra­tę ra­cjo­nal­ne­go my­śle­nia, jakie to­wa­rzy­szy psy­cho­zom. We­dług dr. Wierz­biń­skie­go męż­czyź­ni są bar­dziej sku­tecz­ni od ko­biet w po­peł­nia­niu sa­mo­bój­stwa, gdyż wy­bie­ra­ją bar­dziej śmier­tel­ne me­to­dy.

"W Pol­sce więk­szość prób sa­mo­bój­czych jest po­dej­mo­wa­nych po al­ko­ho­lu, gdyż ob­ni­ża on lęk" - mówi psy­chia­tra.

Za­zna­cza, że istot­nym czyn­ni­kiem ry­zy­ka prób sa­mo­bój­czych jest de­pre­sja (za­rów­no jed­no­bie­gu­no­wa, jak i ta, która po­ja­wia się w cho­ro­bie afek­tyw­nej dwu­bie­gu­no­wej). "Ame­ry­ka­nie ob­li­czy­li, że u pa­cjen­tów, u któ­rych zdia­gno­zo­wa­no stany de­pre­syj­ne w ciągu ostat­nie­go roku można wy­róż­nić sześć zwia­stu­nów sa­mo­bój­stwa. Są to: na­pa­dy pa­ni­ki, ostry nie­po­kój, za­bu­rze­nia kon­cen­tra­cji, dłu­go­trwa­ła bez­sen­ność, nad­uży­wa­nie al­ko­ho­lu oraz an­he­do­nia, czyli utrzy­mu­ją­cy się stan braku od­czu­wa­nia przy­jem­no­ści, za­in­te­re­so­wań. Na te czyn­ni­ki na­le­ży u pa­cjen­ta zwra­cać uwagę" - wy­ja­śnia dr Wierz­biń­ski.

Psy­chia­tra za­zna­cza, że na każde 10 osób, które po­peł­nia­ją sa­mo­bój­stwo, osiem daje ja­kieś ostrze­że­nia, wy­sy­ła sy­gna­ły. We­dług niego ry­zy­ko sa­mo­bój­stwa można ob­ni­żyć dzię­ki no­wo­cze­snym lekom prze­ciw­de­pre­syj­nym. Trze­ba jed­nak pa­mię­tać, że na po­cząt­ku te­ra­pii może wy­stą­pić tzw. kry­zys sa­mo­bój­czy. Jest to zwią­za­ne z tym, że leki po­pra­wia­ją naj­pierw napęd pa­cjen­ta i ob­ni­ża­ją lęk, ale ne­ga­tyw­ne myśli, ni­skie po­czu­cie wła­snej war­to­ści i pe­sy­mizm utrzy­mu­ją się dłu­żej.

w: http://wiadomosci.onet.pl/tablica/rosnie-liczba-samobojstw,1666,270154,126235972,watek.html
 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 474912 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja