Posiadanie marihuany a odpowiedzialność karna

Kwestię odpowiedzialności karnej za posiadanie marihuany porusza art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Kara przewidziana za jej posiadanie wynosi do 3 lat pozbawienia wolności. Jednocześnie ustawa przewiduje zaostrzenie kary w sytuacji gdy jesteśmy w posiadaniu znacznej ilości do 10 lat pozbawienia wolności. Jak również złagodzenie odpowiedzialności karnej w sytuacji mniejszej wagi, wtedy możemy liczyć na karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Wraz z nowelizacją ustawy w 2012r. dodano art. 62a ustawy który przewiduje możliwość umorzenia postępowania przed wszczęciem dochodzenia lub śledztwa, w sytuacji gdy ilość MJ była nieznaczna i przeznaczona na własny użytek, a orzeczenie kary wobec sprawcy było by niecelowe.

Ile to znaczna ilość ?

Jak to często w prawie bywa, nie można na to pytanie odpowiedzieć konkretnie. Z ustawy nie wynika żadna wartość która by mówiła- 100gram= znaczna ilość. Tak więc znaczną ilość można ustalić na podstawie orzeczeń sądów, które w zależności od regionu naszego kraju różnie określają znaczną ilość narkotyku.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 31 sierpnia 2005 r. (sygn. akt II AKa 167/05)
"Teza
I. Miarą surowości kary nie jest jej ilościowy wymiar, ale stopień wykorzystania sankcji karnej przewidzianej dla danego przestępstwa. Taka sama kara za przestępstwo zagrożone niską sankcją będzie surowa w porównaniu z takim samym ilościowo wymiarem kary za przestępstwo zagrożone sankcją z wysokimi granicami.
II. Jak to dawniej wyraził Sąd Apelacyjny, znaczna ilość narkotyków to taka, która wystarcza do odurzenia się jednorazowo kilkudziesięciu tysięcy osób (KZS 6/97 poz. 34 - OSNPK 12/07 poz. 220, więc nie kilkudziesięciu osób, jak to czasem wyrażano (KZS 8/97 poz. 47, a podobnie SA Katowice - KZS 6/04 poz. 79 i OSNPK 11-12/04 poz. 32) czy 100-200 gramów (KZS 1/00 poz. 48 oraz 10/03 poz. 18 i OSA 9/03 poz. 94 oraz OSNPK 12/03 poz. 23). Po pierwsze - byłoby to sprzeczne z treścią owego słowa w języku polskim oznaczającego dość dużą ilość, więc nie ilość niewielką. Po drugie - byłoby sprzeczne z trójstopniowym podziałem owych przestępstw na typy kwalifikowane odnoszące się m.in. do ilości znacznych, na typy uprzywilejowane dla wypadków mniejszej wagi odnoszące się do ilości nieznacznych oraz na typy podstawowe przestępstw z cyt. ustawy. Gdyby bowiem wspomniane 10-20 dkg uznać za ilość znaczną, a dla wypadku mniejszej wagi zostawić kilka porcji, to zakres pozostały dla typu podstawnego byłby bardzo wąski, choć jako zasadniczy powinien obejmować główną ilość popełnianych przestępstw."

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 20 lutego 2008r. Sygn. akt II AKa 10/08

“Znaczną ilością” środków odurzających lub substancji psychotropowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii jest ilość pozwalająca na sporządzenie co najmniej kilkaset jednorazowych porcji, mogących odurzyć co najmniej kilkaset osób."

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie, z dnia 1 lutego 2011 r. Sygn. akt II AKa 142/10

"Sąd Apelacyjny kolejny raz wyraża pogląd, że znaczna ilość środka odurzającego to taka ilość, która wystarczy do odurzenia jednorazowo kilkudziesięciu tysięcy osób, bo przemawia za tym wykładnia językowa pojęcia “znaczna ilość” sprzeciwiająca się uznaniu, by mogło ono dotyczyć mniejszych ilości, a także wzgląd na to, by typ kwalifikowany przestępstwa nie obejmował większości możliwych przypadków zrealizowania znamion czynu zabronionego (bo to powinna być cecha typu podstawowego), lecz dotyczył sytuacji szczególnych, wyjątkowych, tyczących dokonywania obrotu hurtowego."

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 lipca 2011 r. Sygn. akt IV KK 127/11,

"Znaczna ilość narkotyków to taka, która wystarcza do jednorazowego odurzenia się co najmniej kilkudziesięciu osób."


Jak wynika z powyższych orzeczeń, „znaczna ilość” w zależności od sądu to ilość pozwalająca odurzyć jednorazowo od kilkudziesięciu do kilku tysięcy osób. Rozbieżność jest ogromna.

Nieznaczna ilość

Skoro już (nie)wiemy ile wynosi ilość znaczna, spróbujmy zdefiniować ilość nieznaczną.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2011 r. Sygn. akt IV KK 26/11
"Teza
Nie można przyjąć, aby znamię posiadania środka odurzającego lub substancji psychotropowej, o którym mowa w art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) wyczerpywało posiadanie foliowego woreczka z ilościami śladowymi, nikłymi resztkami, pozostałościami po środku odurzającym lub substancji psychotropowej."

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 29 września 2005r. Sygn. akt II AKa 217/05:

„Z niekwestionowanych przecież ustaleń faktycznych wynika, że oskarżony udzielił środków odurzających w ilości nie większej niż 5 gramów. Wskazaną wyżej ilość niewątpliwie można zaliczyć do ilości nieznacznych, skoro ustawodawca w pierwotnej treści załącznika do projektu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wskazał jako ilości nieznaczne do 10 gram marihuany, do 3 gram haszyszu i do 0,25 gram amfetaminy. Grzegorz Marcin S. udzielał środka odurzającego w okresie dwóch i pół miesiąca tylko jednej osobie, a mianowicie Piotrowi O. Tak więc rozprowadzanie przez oskarżonego narkotyków nie przybrało formy długotrwałej, na skalę masową, co oczywiście musi rzutować na ocenę stopnia społecznej szkodliwości przypisanego mu czynu. W świetle powyższego należało uznać, że Sąd I instancji prawidłowo przyjął rodzaj i natężenie przedmiotowych znamion czynu, decydujących o wypadku mniejszej wagi i dokonał prawidłowej oceny prawnej działań przypisanych oskarżonemu.”

Jak widzimy na powyższych przykładach, to czy dana ilość jest znaczna czy też nie zależy od uznania sądu orzekającego w sprawie lub też prokuratora na etapie postępowania przygotowawczego.

Co zrobić w sytuacji gdy zostaliśmy zatrzymani przez Policję, a mamy przy sobie MJ?

Po pierwsze na podstawie ustawy o Policji (art. 15), policjant ma prawo nas przeszukać.
Jeśli kontrola osobista ujawni narkotyki zostaniesz zatrzymany (jeżeli zachodzi obawa, że ukryjesz się, zatrzesz ślady przestępstwa lub nie sposób ustalić twojej tożsamości. Po ustaniu tych przesłanek musisz być natychmiast zwolniony).
Masz prawo do milczenia- tj. prawo do odmowy odpowiedzi na pytania i składania wyjaśnień bez podania przyczyny.
Jeśli narkotyk, który miałeś przy sobie był na własne potrzeby koniecznie to podkreśl. (chciałem je skonsumować w domu)
Nie poddawaj się dobrowolnie karze! Zawsze żądaj umorzenia postępowania z uwagi na niską społeczną szkodliwość popełnionego przez ciebie czynu.
Jeżeli czujesz się źle, poproś o pomoc lekarską – Policja musi ci jej udzielić.
Masz prawo do kontaktu z osobą najbliższą, pracodawcą, uczelnią, adwokatem.
Dopilnuj aby w protokole zatrzymania było stwierdzenie, że narkotyki miałeś na własne potrzeby.
Domagaj się odpisu protokołu zatrzymania, w celu okazania go później Twojemu adwokatowi.
Złóż zażalenie na bezpodstawne zatrzymanie- policjant powinien Cię o tej możliwości pouczyć.
Czas zatrzymania łącznie nie może przekroczyć 72h.


Pamiętaj, aby zachodziła w ogóle możliwość umorzenia postępowania z uwagi na nieznaczną ilość narkotyku, dodatkowym warunkiem jest to, aby był on na własny użytek.

w: http://michaltusch.natemat.pl/91195,b-posiadanie-marihuany-a-odpowiedzialnosc-karna-b