.
  Rozwody w Polsce
 


w: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/3557/2013-04%20Rozwody.pdf?sequence=1


w: http://infografika.wp.pl/title,Rozwod-po-polsku,wid,15116238,wiadomosc.html?ticaid=1135eb


Statystyka rozwodów i powierzenia opieki nad dziećmi

Według rocznika demograficznego GUS w Polsce w roku 2010 zawarto 228423 małżeństw, liczba separacji wyniosła 2789, bez dzieci 1172, przeciętna liczba dzieci 1.72, liczba rozwodów wyniosła 61300, w tym bez dzieci 25002, przeciętna liczba dzieci z rozwiedzionych małżeństw 1.44 co stanowi 268,5 rozwodów na 1000 nowo zawartych małżeństw. Podsumowując rok 2010 otrzymujemy 37915 orzeczonych prawomocnie separacji i rozwodów z małżeństw w których były dzieci. Małoletnich dzieci z rozpadających się małżeństw było w 2010 roku 45193, w tym 6971 w wieku 0-2 lata, 13312 w wieku 3-6lat, 27696 w wieku 7-15 lat i 4185 w wieku 16-17lat. Rozwody, w których orzekano o wykonywaniu władzy rodzicielskiej 36298 i i tyle zapewne przeprowadzono badan RODK czyli około 99,4 dziennie (łącznie z weekendami i świętami). Władzę rodzicielską powierzono w 20780 przypadkach matce (57.2%), 1525 (4.2%) ojcu, 13247 obojgu rodzicom (36.5%), 746 inne przypadki (2.1%).

Według rocznika demograficznego 2012 opublikowanego 04.12.2012r. w 2011 roku orzeczono 2843 prawomocnych separacji w tym 1247 bez dzieci, liczba rozwodów osiągnęła 64594, w tym bez dzieci 26902. Małoletnich dzieci z rozpadających się małżeństw było 46554. W 37692 przypadkach orzekano o władzy rodzicielskiej w 22551 przypadkach władzę powierzono matce (59.8%), 1641 ojcu (4.3%), 12751 obojgu rodzicom (33,8%), 749 innych (1.9%). Sądy w 2010 roku i co należy podkreślić działając w oparciu o opinie RODK, decydując o powierzeniu opieki nad dziećmi tylko jednemu z rodziców w 93.1% preferowało matkę, w roku 2011 było to 93.2%.

Rocznik demograficzny 2013 opublikowany 08.11.2013 r.

 • Rozwody: 64432
 • Z powodu nagannego stosunku do członków rodziny: 3403
 • Z powodu nadużywania alkoholu: 12972
 • Małoletnie dzieci pozostajace z małżeńst rozwiedzionych: 54026
 • Rozwody w których sąd decydował o powierzeniu władzy rodzicielskiej: 37570
 •   w których dzieci powierzono matce 22690 60,3%
 •   w których dzieci powierzono ojcu 1643 4,3%
 •   w których powierzono obojgu rodzicom: 12503 33,2%
 •   w przypadku powierzenia dzieci jednemu z rodziców w 92,7% powierzono matce a w 7,2% ojcu
 • Łączna liczba dzieci powierzona jedmenu z rodziców - liczba półsierot rozwodowych: ponad 35201 - czyli 96 dziennie (łącznie z dniami wolnymi !)
 • Liczba dzieci powierzona wyłącznie matkom: ponad 32799 92,6%
 • Liczba dzieci powierzona wyłącznie ojcom: ponad 2402 7,3%
 • Dzieci pozostające z separowanych małżeństw: 2301

Polityka prorodzinna rządu na "zielonej wyspie" w kraju wolnym od przemocy wobec dzieci doprowadziła w 2011 roku do wzrostu liczny rozwodów o 5.3% w stosunku do roku 2010, zbliżając nas od rekordowego roku 2009 z jego 65345 rozwodami. Ponadto zauważalna jest tendencja do zmniejszenia liczby orzeczeń o powierzeniu opieki nad dziećmi z rozpadających się małżeństw obojgu rodzicom i utrzymanie negatywnego wskaźnika (93.2%) powierzenia opieki nad dziećmi wyłącznie matce, a w zaledwie w 6.7% przypadków ojcu.

W krajach, w których wprowadzono opiekę naprzemienną (33 stany USA i większość krajów europejskich) istotnie zmniejszyła się liczba rozwodów. Tylko Polska, Ukraina i Białoruś utrzymują matkę jako jedynego dysponenta kontaktów dzieci z ojcem, z jego rodziną i całym światem, co obraca się przeciwko interesom dziecka.

Barry Bricklin. The Custody Evaluation Handbook. ISBN 0-87630-775-6

  Dzieci wychowywane przez ojców, którym przyznano wyłączną opiekę, notują lepsze wyniki pod względem edukacyjnym i przystosowania społecznego w porównaniu z dziećmi pod opieką matek.
 • 63% - nieletnich samobójców pochodzi z domów bez ojca.
 • 90% - wszystkich bezdomnych dzieci i dzieci uciekających z domów to dzieci wychowywane bez ojca.
 • 71% - uczniów rezygnujących z nauki na poziomie szkoły średniej pochodzi z domów bez ojca.
 • 85% - dzieci wykazujących zaburzenia zachowania to dzieci wychowywane bez ojca.
 • 70% - młodzieży w państwowych placówkach opiekuńczych pochodzi z domów bez ojca.
 • 85% - gwałcicieli motywowanych chęcią rozładowania złości wychowało się bez ojca.
 • 75% - dzieci w wieku dojrzewania w ośrodkach odwykowych wychowywało się bez ojca.
 • 85% - młodych przestępców w więzieniach pochodzi z rodzin bez ojca.
 • 80% - nastolatków w szpitalach psychiatrycznych pochodzi z rozbitych rodzin.
Source: JB Elshtain, "Sprawy rodzinne ...", wieku Christian, Jully 1993.

w: http://www.csopoid.pl/statystyka_rozwodow.html 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 474680 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja