.
  Onet: Wybory samorządowe 2014
 


22 lis, 23:10

Wybory samorządowe 2014. Podano oficjalne wyniki

Pań­stwo­wa Ko­mi­sja Wy­bor­cza po­da­ła ofi­cjal­ne wy­ni­ki wy­bo­rów sa­mo­rzą­do­wych. W wy­bo­rach do sej­mi­ków wo­je­wódz­kich, gdzie do ob­sa­dze­nia było 555 man­da­tów, zwy­cię­ży­ła Plat­for­ma Oby­wa­tel­ska. Jed­nak naj­więk­sze po­par­cie pro­cen­to­we uzy­ska­ło Prawo i Spra­wie­dli­wość.

Foto: Marcin Obara / PAP PKW podczas ogłoszenia oficjalnych wyników wyborów samorządowych

Rzą­dzą­ca par­tia (PO) uzy­ska­ła 179 man­da­tów. Dru­gie jest Prawo i Spra­wie­dli­wość (171 man­da­tów); dalej PSL (157 man­da­tów), SLD (28 man­da­tów), Mniej­szość Nie­miec­ka (7 man­da­tów), Ruch Au­to­no­mii Ślą­ska (4 man­da­ty), Ko­mi­tet Ry­szar­da Gro­bel­ne­go (2 man­da­ty), Lep­sze Lu­bu­skie (2 man­da­ty), Bez­par­tyj­ni Sa­mo­rzą­dow­cy (4 man­da­ty), Bez­par­tyj­ni Po­mo­rze Za­chod­nie (1 man­dat).

Jeśli cho­dzi o pro­cen­to­we wy­ni­ki wy­bo­rów do sej­mi­ków, sy­tu­acja wy­glą­da nieco ina­czej. Prawo i Spra­wie­dli­wość uzy­ska­ło 26,85 proc., PO: 26,36 proc., PSL: 23,68 proc., a SLD 8,78 proc.

Wyniki wyborów na prezydentów miast. Szykują się ciekawe pojedynki

Wy­bo­ry Sa­mo­rzą­do­we 2014 od­by­ły się w nie­dzie­lę, 16 li­sto­pa­da 2014. Pod­czas gło­so­wa­nia oby­wa­te­le wy­bra­li pra­wie 47 tys. rad­nych gmin, po­wia­tów i sej­mi­ków wo­je­wódz­kich, a także pra­wie 2,5 tys. wój­tów, bur­mi­strzów i pre­zy­den­tów miast.

Wyniki wyborów samorządowych

Sejmik województwa dolnośląskiego

Na Dol­nym Ślą­sku zgod­nie z ocze­ki­wa­nia­mi zwy­cię­ży­ła Plat­for­ma Oby­wa­tel­ska. To ostat­nie wo­je­wódz­two, które pod­li­czy­ło swoje wy­ni­ki. PO zdo­by­ła 16 man­da­tów w 36-oso­bo­wym sej­mi­ku woj. dol­no­ślą­skie­go. PiS ma 9 rad­nych, PSL pię­ciu, ko­mi­tet Bez­par­tyj­ni Sa­mo­rzą­dow­cy czte­rech, a SLD Le­wi­ca Razem dwóch rad­nych – po­in­for­mo­wa­ła dzi­siaj Wo­je­wódz­ka Ko­mi­sja Wy­bor­cza we Wro­cła­wiu.

REKLAMA

Sejmik województwa mazowieckiego

W sej­mi­ku woj. ma­zo­wiec­kie­go naj­wię­cej rad­nych (19) bę­dzie miało Prawo i Spra­wie­dli­wość. PSL wpro­wa­dzi­ło do sej­mi­ku 16 swo­ich przed­sta­wi­cie­li, PO - 15, zaś SLD - 1.

Sejmik województwa świętokrzyskiego

17 z 30 man­da­tów w świę­to­krzy­skim sej­mi­ku obej­mą radni z PSL. Ozna­cza to, że lu­do­wcy mo­gli­by rzą­dzić sa­mo­dziel­nie. Z wy­po­wie­dzi li­de­rów stron­nic­twa w re­gio­nie wy­ni­ka jed­nak, że ko­ali­cja z PO (3 man­da­ty) zo­sta­nie prze­dłu­żo­na na ko­lej­ną ka­den­cję. PiS zdo­był osiem man­da­tów, SLD dwa.

Sejmik województwa opolskiego

Naj­wię­cej man­da­tów w sej­mi­ku zdo­by­ła PO - dzie­więć, PSL - osiem, PiS - 5 i Mniej­szość Nie­miec­ka sie­dem man­da­tów i SLD - jeden man­dat.

Sejmik województwa śląskiego

Plat­for­ma Oby­wa­tel­ska wy­gra­ła wy­bo­ry do sej­mi­ku woj. ślą­skie­go, zdo­by­wa­jąc 17 man­da­tów. PiS bę­dzie miało 16 man­da­tów, PSL ob­sa­dzi 5 miejsc, Ruch Au­to­no­mii Ślą­ska - 4, a SLD – 3.

Sejmik województwa wielkopolskiego

W nie­dziel­nych wy­bo­rach sa­mo­rzą­do­wych PO zdo­by­ła 13 man­da­tów w 39-oso­bo­wym sej­mi­ku woj. wiel­ko­pol­skie­go. PSL wpro­wa­dzi­ło do sej­mi­ku 12 rad­nych, PiS ośmiu, SLD Le­wi­ca Razem czte­rech, a dwa man­da­ty przy­pa­dły KWW Ry­szar­da Gro­bel­ne­go Teraz Wiel­ko­pol­ska.

Sejmik województwa łódzkiego

PiS wy­gra­ło wy­bo­ry do sej­mi­ku woj. łódz­kie­go, wpro­wa­dza­jąc tam 12 rad­nych. Po 10 rad­nych będą miały PO i PSL, a jed­ne­go SLD. Mimo zwy­cię­stwa PiS, wo­je­wódz­twem rzą­dzić bę­dzie za­pew­ne do­tych­cza­so­wa ko­ali­cja PO i PSL.

Sejmik województwa lubuskiego

PO z wy­ni­kiem 25,37 proc. i 10 man­da­ta­mi wy­gra­ła wy­bo­ry do sej­mi­ku woj. lu­bu­skie­go z PSL. Lu­do­wcy z 22,90 proc. gło­sów zdo­by­li 8 miejsc w sej­mi­ku. PiS uzy­ska­ło 16,91 proc. waż­nych gło­sów i 5 man­da­tów. Tyle samo rad­nych bę­dzie miał SLD z po­par­ciem na po­zio­mie 14,85 proc. Lep­sze Lu­bu­skie do­sta­ło 11,94 proc. i bę­dzie miało 2 rad­nych.

Sejmik województwa kujawsko-pomorskiego

Ko­ali­cja Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej i Pol­skie­go Stron­nic­twa Lu­do­we­go w sa­mo­rzą­dzie wo­je­wódz­twa ku­jaw­sko-po­mor­skie­go bę­dzie trwać w nowej ka­den­cji. W wy­bo­rach do sej­mi­ku PO uzy­ska­ła 14 man­da­tów, PSL - 10, PiS - 7, a SLD Le­wi­ca Razem - 2.

Sejmik województwa pomorskiego

PO ma naj­wię­cej, 17 man­da­tów w 33-oso­bo­wym sej­mi­ku wo­je­wódz­twa po­mor­skie­go; Plat­for­ma uzy­ska­ła 40,74 proc. gło­sów. PiS po­par­ło 23,04 proc. gło­su­ją­cych, par­tia zdo­by­ła 9 man­da­tów. PSL zdo­by­ło 7 man­da­tów, uzy­sku­jąc 17,43 proc. po­par­cia.

Sejmik województwa podkarpackiego

19 man­da­tów w 33-oso­bo­wym sej­mi­ku woj. pod­kar­pac­kie­go zdo­by­ło Prawo i Spra­wie­dli­wość. PSL bę­dzie miało 9 rad­nych; PO - 5.

Sejmik województwa podlaskiego

W nowym sej­mi­ku woj. pod­la­skie­go 12 man­da­tów ma PiS, 9 - PSL, 8 - Plat­for­ma Oby­wa­tel­ska, 1 - SLD-Le­wi­ca Razem.

Sejmik województwa lubelskiego

PiS w nowym 33-oso­bo­wym sej­mi­ku bę­dzie miało 13 man­da­tów, o dwa wię­cej niż w po­przed­nim. PSL przy­pa­dło 12 man­da­tów – w po­przed­nim miało ich 9. PO zdo­by­ło 7 man­da­tów, czyli dwa mniej niż w po­przed­nim sej­mi­ku. SLD zdo­by­ło jeden man­dat.

Sejmik województwa warmińsko-mazurskiego

PSL wy­gra­ło wy­bo­ry do sej­mi­ku woj. war­miń­sko-ma­zur­skie­go, zdo­by­wa­jąc 14 man­da­tów. PO bę­dzie miała 9 man­da­tów, PiS - 6, a SLD jeden man­dat.

Sejmik województwa małopolskiego

Prawo i Spra­wie­dli­wość wy­gra­ło wy­bo­ry do sej­mi­ku wo­je­wódz­twa ma­ło­pol­skie­go, zdo­by­wa­jąc 17 man­da­tów, PO bę­dzie mieć 14 man­da­tów, a PSL osiem.

Sejmik województwa zachodniopomorskiego

PO ma 12 man­da­tów w sej­mi­ku woj. za­chod­nio­po­mor­skie­go; par­tia uzy­ska­ła 31,96 proc. gło­sów. PSL zdo­by­ło 7 man­da­tów (20,57 proc. po­par­cia). 6 man­da­tów przy­pa­dło PiS (19,29 proc); SLD zy­ska­ło 11,82 proc. po­par­cia i 4 man­da­ty. Jeden man­dat zdo­był Ko­mi­tet Bez­par­tyj­ni z 9,84 proc. po­par­cia.

Wybory na prezydentów miast

Od środy znane są ofi­cjal­ne wy­ni­ki wy­bo­rów wój­tów, bur­mi­strzów i pre­zy­den­tów miast. W pierw­szej turze wy­bra­li­śmy 1584 wło­da­rzy; do dru­giej tury doj­dzie w 890 mia­stach i gmi­nach.

Warszawa

W War­sza­wie naj­lep­szy wynik uzy­ska­li Hanna Gron­kie­wicz-Waltz (KW Plat­for­ma Oby­wa­tel­ska RP) – 47,19 proc. i Jacek Sasin (KW Prawo i Spra­wie­dli­wość) - 27,31 proc., któ­rzy zmie­rzą się w dru­giej turze. Gron­kie­wicz-Waltz rzą­dzi w mie­ście od po­przed­niej ka­den­cji.

Kraków

W Kra­ko­wie do dru­giej tury prze­szli Jacek Maj­chrow­ski (KWW Jacka Maj­chrow­skie­go) 39,18 proc. gło­sów i Marek La­so­ta (KW Prawo i Spra­wie­dli­wość) 26,95 proc. gło­sów.

Łódź

W Łodzi naj­lep­sza oka­za­ła się Hanna Zda­now­ska (KW Plat­for­ma Oby­wa­tel­ska RP), która zo­sta­ła pre­zy­den­tem mia­sta w pierw­szej turze z 54,08 proc. gło­sów.

Wrocław

W dru­giej turze we Wro­cła­wiu będą się zma­gać Rafał Dut­kie­wicz (KWW Rafał Dut­kie­wicz z Plat­for­mą), który otrzy­mał 42,37 proc. gło­sów i Mi­ro­sła­wa Sta­cho­wiak-Ró­żec­ka (KW Prawo i Spra­wie­dli­wość), na którą gło­so­wa­ło w nie­dzie­lę 25,8 proc. gło­su­ją­cych.

Gdańsk

W Gdań­sku do dru­giej tury prze­szli Paweł Ada­mo­wicz (KW Plat­for­ma Oby­wa­tel­ska RP) z 46,05 proc. gło­sów i An­drzej Ja­wor­ski (KW Prawo i Spra­wie­dli­wość) z 26,15 proc. gło­sów. Po­zy­cja Pawła Ada­mo­wi­cza w Gdań­sku wy­da­je się nie­za­gro­żo­na.

Poznań

Pre­zy­den­ta Po­zna­nia rów­nież po­zna­my w dru­giej turze, w któ­rej zmie­rzą się Ry­szard Gro­bel­ny (KWW Ry­szar­da Gro­bel­ne­go Teraz Wiel­ko­pol­ska), na któ­re­go gło­so­wa­ło 28,58 proc. wy­bor­ców i Jacek Jaś­ko­wiak (KW Plat­for­ma Oby­wa­tel­ska RP) z 21,46 proc. gło­su­ją­cych.

Szczecin

W dru­giej turze w Szcze­ci­nie o fotel pre­zy­den­ta mia­sta będą ry­wa­li­zo­wać Piotr Krzy­stek (Bez­par­tyj­ni KWW Pio­tra Krzyst­ka), który uzy­skał 46,46 proc. gło­sów i Mał­go­rza­ta Ja­cy­na-Witt (KWW Mał­go­rza­ta Ja­cy­na-Witt) z 17,73 proc.

Opole

W Opolu do dru­giej tury staną Ar­ka­diusz Wi­śniew­ski (KWW Ar­ka­diu­sza Wi­śniew­skie­go), na któ­re­go gło­so­wa­ło 47,51 proc. wy­bor­ców i Mar­cin Ocie­pa (KW Razem dla Opola) z 21,13 proc. gło­sów.

Olsztyn

Olsz­tyn czeka druga tura, w któ­rej wy­star­tu­ją Cze­sław Mał­kow­ski (KWW Cze­sła­wa Je­rze­go Mał­kow­skie­go), który otrzy­mał w nie­dzie­lę 39,53 proc. gło­sów i Piotr Grzy­mo­wicz (KWW Pio­tra Grzy­mo­wi­cza), na któ­re­go gło­so­wa­ło 25,40 proc. wy­bor­ców.

Katowice

W Ka­to­wi­cach za dwa ty­go­dnie zmie­rzą się Mar­cin Krupa (KWW Forum Sa­mo­rzą­do­we i Piotr Uszok), który otrzy­mał w nie­dzie­lę 43,09 proc. gło­sów i An­drzej So­śnierz (KW Prawo i Spra­wie­dli­wość) z 22,09 proc. gło­sów.

Białystok

W Bia­łym­sto­ku naj­lep­szy wynik uzy­ska­li i do dru­giej tury prze­szli Ta­de­usz Tru­sko­la­ski (KWW Ta­de­usza Tru­sko­la­skie­go) 49,37 proc. gło­sów i Jan Do­brzyń­ski (KW Prawo i Spra­wie­dli­wość) 34,16 proc.

Bydgoszcz

W Byd­gosz­czy rów­nież od­bę­dzie się druga tura wy­bo­rów na pre­zy­den­ta mia­sta. Wy­star­tu­ją w niej Rafał Bru­ski (KW Plat­for­ma Oby­wa­tel­ska RP) który otrzy­mał 37,08 proc. gło­sów i Kon­stan­ty Do­mbro­wicz (KWW Po­ro­zu­mie­nie Do­mbro­wi­cza) z 19,87 proc.

Gorzów Wielkopolski

W Go­rzo­wie Wiel­ko­pol­skim nie bę­dzie dru­giej tury – pre­zy­den­tem zo­stał Jacek Wój­cic­ki (KWW Lu­dzie dla Mia­sta), który otrzy­mał 60,59 proc. gło­sów. Po­dob­nie w Kiel­cach, gdzie pre­zy­den­tem po­zo­stał Woj­ciech Lu­baw­ski (KWW Po­ro­zu­mie­nie Sa­mo­rzą­do­we W. Lu­baw­ski), który otrzy­mał 55,69 proc. gło­sów.

Lublin

Dru­giej tury nie bę­dzie także w Lu­bli­nie, gdzie wy­grał Krzysz­tof Żuk (KW Plat­for­ma Oby­wa­tel­ska RP) z 60,13 proc. gło­sów.

Rzeszów

Rów­nież w Rze­szo­wie w pierw­szej turze pre­zy­den­tem zo­stał Ta­de­usz Fe­renc (KW Roz­wój Rze­szo­wa Ta­de­usza Fe­ren­ca) z 66,31 proc. gło­sów.

Toruń

Pre­zy­den­tem To­ru­nia zo­stał na­to­miast Mi­chał Za­le­ski (KWW Mi­chał Za­le­ski), który uzy­skał 70,27 proc. gło­sów.

Zielona Góra

W Zie­lo­nej Górze nie było 16 li­sto­pa­da wy­bo­rów pre­zy­den­ta, z po­wo­du prze­pro­wa­dzo­nych tam zmian ad­mi­ni­stra­cyj­nych, które wejdą w życie 1 stycz­nia 2015 roku.

Zapchany system PKW. Można było temu zapobiec?
1:51 min
Zapchany system PKW. Można było temu zapobiec? - Finał każdego wieczoru wyborczego wiąże się z oczekiwaniem na sondażowe wyniki wyborów, następnie oczy wszystkich skierowane są Państwową Komisję Wyborczą, która zlicza i przekazuje oficjalne wyniki wyborów. Tym razem zawiódł system informatyczny. Kiedy obwodowe komisje przekazywały wyniki - system się zapchał. - Onet.

Zamieszanie wokół wyników wyborów

Pełne wy­ni­ki wy­bo­rów sa­mo­rzą­do­wych po­da­no do­pie­ro teraz ze wzglę­du na pro­ble­my z sys­te­mem in­for­ma­tycz­nym, zli­cza­ją­cym wy­ni­ki. W ostat­nich dniach, na Pań­stwo­wą Ko­mi­sję Wy­bor­czą spa­dła fala kry­ty­ki. Część śro­do­wisk do­ma­ga­ła się po­wtór­ki wy­bo­rów, także ze wzglę­du na moż­li­wość - ich zda­niem - wy­stą­pie­nia fał­szerstw.

 
Zbigniew Ziobro przerwał rozmowę w programie "Gość Radia ZET" - Ogromne emocje podczas rozmowy Moniki Olejnik ze Zbigniewem Ziobro na antenie Radia ZET. - Prezydent odleciał. Z rzeczywistością stracił kontakt. Powinien napić się zimnej wody i zaprosić polityków na wybory - stwierdził w pewnym momencie polityk. Po odpowiedzi Moniki Olejnik Ziobro wstał i wyszedł ze studia programu "Gość Radia ZET". - Materiały prasowe

Wspól­ne sta­no­wi­sko w spra­wie wy­bo­rów sa­mo­rzą­do­wych za­ję­li pre­ze­si Sądu Naj­wyż­sze­go, Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go, Na­czel­ne­go Sądu Ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go (jako wska­zu­ją­cy kan­dy­da­tów na człon­ków Pań­stwo­wej Ko­mi­sji Wy­bor­czej) i Kra­jo­wej Rady Są­dow­nic­twa (or­ga­nu sto­ją­ce­go na stra­ży nie­za­wi­sło­ści sę­dziow­skiej). Oce­ni­li, że nie ma za­gro­że­nia dla uczci­wo­ści prze­bie­gu wy­bo­rów, w tym rze­tel­ne­go po­li­cze­nia każ­de­go od­da­ne­go głosu, a "two­rze­nie at­mos­fe­ry hi­ste­rii służy anar­chi­zo­wa­niu pań­stwa".

Pre­ze­si za­ape­lo­wa­li też do wszyst­kich śro­do­wisk o "od­po­wie­dzial­ność oraz po­zwo­le­nie or­ga­nom wy­bor­czym, w tym PKW, na spo­koj­ne do­koń­cze­nie pracy". Wy­ra­zi­li po­nad­to "głę­bo­kie za­nie­po­ko­je­nie at­mos­fe­rą wy­two­rzo­ną wokół człon­ków PKW".

Ustawa skróci kadencję?

Pre­zes PiS Ja­ro­sław Ka­czyń­ski oce­nił, że wy­bo­ry po­win­ny być po­wtó­rzo­ne, bez wzglę­du na ich osta­tecz­ny wynik ogło­szo­ny przez PKW. Zda­niem Ka­czyń­skie­go moż­li­we jest szyb­kie uchwa­le­nie usta­wy skra­ca­ją­cej ka­den­cję sa­mo­rzą­dów wy­bra­nych 16 li­sto­pa­da i prze­pro­wa­dze­nie no­wych wy­bo­rów. Po­in­for­mo­wał, że sto­sow­ny pro­jekt usta­wy zo­sta­nie zło­żo­ny naj­praw­do­po­dob­niej na naj­bliż­szym po­sie­dze­niu Sejmu.

Zda­niem kon­sty­tu­cjo­na­li­stów usta­wo­we skró­ce­nie ka­den­cji władz sa­mo­rzą­do­wych może jed­nak bu­dzić wąt­pli­wo­ści kon­sty­tu­cyj­ne, m.​in. dla­te­go, że przy­ję­cie usta­wy o skró­ce­niu ka­den­cji sa­mo­rzą­dów ozna­cza­ło­by uzna­nie waż­no­ści li­sto­pa­do­wych wy­bo­rów. Pod­kre­śla­ją też, że o waż­no­ści wy­bo­rów de­cy­du­je sąd, a nie usta­wo­daw­ca, więc skró­ce­nie ka­den­cji władz sa­mo­rzą­do­wych na dro­dze usta­wo­wej stwa­rza­ło­by al­ter­na­tyw­ną drogę roz­strzy­ga­nia o wy­bo­rach, pro­wa­dzą­cą do prze­kre­śle­nia ich re­zul­ta­tu.

"Ustalmy Jedno. Wybory 2014". Wyniki komentują Robert Feluś z "Faktu" i Michał Krzymowski z "Newsweeka"
4:30 min
"Ustalmy Jedno. Wybory 2014". Wyniki komentują Robert Feluś z "Faktu" i Michał Krzymowski z "Newsweeka" - - W Warszawie pewnie jeszcze się uda temu kandydatowi, który z definicji miał zostać prezydentem - mówił Robert Feluś, szef "Faktu" w specjalnym wydaniu "Ustalmy Jedno". A faworytką jest Hanna Gronkiewicz-Waltz (PO). Z kolei Michał Krzymowski z "Newsweeka" spodziewa się, że także w Krakowie w II torze wygra dotychczasowy włodarz miasta - Jacek Majchrowski - a nie Marek Lasota. - Onet.

Do sy­tu­acji od­niósł się także mi­ni­ster ad­mi­ni­stra­cji i cy­fry­za­cji An­drzej Ha­lic­ki. Oce­nił on, że PKW źle zor­ga­ni­zo­wa­ła swoją pracę. - Nie trze­ba być ge­niu­szem or­ga­ni­za­cyj­nym, żeby wie­dzieć, że jeśli or­ga­ni­zu­je się tak skom­pli­ko­wa­ną rzecz, jak wy­bo­ry sa­mo­rzą­do­we, czyli naj­trud­niej­sze z wy­bo­rów, to ra­czej się nie eks­pe­ry­men­tu­je z sys­te­mem in­for­ma­tycz­nym - po­wie­dział.

Z kolei mi­ni­ster spra­wie­dli­wo­ści i wi­ce­szef PO Ce­za­re­go Gra­bar­czy­ka za­po­wie­dział, że Plat­for­ma nie po­prze żad­nej ini­cja­ty­wy zmie­rza­ją­cej do skró­ce­nia ka­den­cji nowo wy­bra­nych władz sa­mo­rzą­do­wych. Oce­nił, że ini­cja­ty­wa taka to psu­cie pań­stwa. - Ka­den­cyj­ność w de­mo­kra­tycz­nym pań­stwie praw­nym jest jedną z fun­da­men­tal­nych gwa­ran­cji i po­win­na być przez wszyst­kich sza­no­wa­na i re­spek­to­wa­na - pod­kre­ślił.

Politycy "nie mają nic" do sposobu przeprowadzenia wyborów?

Po­mysł po­wtó­rze­nia wy­bo­rów sko­men­to­wał se­kre­tarz PO An­drzej Bier­nat. Jego zda­niem po­li­ty­cy "nie mają nic" do spo­so­bu prze­pro­wa­dze­nia wy­bo­rów i oce­nia­nia ich ja­ko­ści, bo od tego jest nie­za­wi­sły sąd i on po­dej­mu­je de­cy­zję, czy wy­bo­ry zo­sta­ły prze­pro­wa­dzo­ne w spo­sób na­le­ży­ty. Za­zna­czył, że w skła­dzie PKW i Kra­jo­we­go Biura Wy­bor­cze­go są sę­dzio­wie z wiel­kim do­świad­cze­niem, któ­rzy "mają le­ga­lizm we krwi". - Po­li­ty­kom wara od oceny wy­ni­ku wy­bo­rów. Niech się zaj­mie tym nie­za­wi­sły sąd - mówił.

Wczo­raj przed sie­dzi­bą ko­mi­sji odbył się pro­test pod ha­słem "Stop ma­ni­pu­la­cjom wy­bor­czym" z udzia­łem m.​in. dzia­ła­czy Ruchu Na­ro­do­we­go i Kon­gre­su Nowej Pra­wi­cy oraz sto­wa­rzy­sze­nia So­li­dar­ni 2010. Część pro­te­stu­ją­cych we­szła do środ­ka bu­dyn­ku, do sali kon­fe­ren­cyj­nej PKW, żą­da­jąc na­tych­mia­sto­wej dy­mi­sji człon­ków PKW. Przed­sta­wi­ciel PKW za­pro­sił na roz­mo­wę de­le­ga­cję pro­te­stu, ci jed­nak oświad­czy­li, że będą roz­ma­wiać wy­łącz­nie w obec­no­ści me­diów. Po pew­nym cza­sie część prze­by­wa­ją­cych w bu­dyn­ku po­de­szła do za­mknię­tych drzwi wej­ścio­wych, by wpu­ścić do środ­ka ko­lej­nych pro­te­stu­ją­cych. Drzwi zde­mon­to­wa­no, do środ­ka we­szło kil­ka­na­ście ko­lej­nych osób.

Kaczyński: możemy wygrywać tylko wtedy, gdy jesteśmy całkowicie czyści
1:11 min
Kaczyński: możemy wygrywać tylko wtedy, gdy jesteśmy całkowicie czyści - - Możemy wygrywać tylko wtedy, kiedy jesteśmy całkowicie czyści - powiedział Jarosław Kaczyński, komentując wyniki powyborczego sondażu IPSOS dla TVN24, Polsatu i TVP. Wynika z niego, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory samorządowe, zdobywając 31,5 proc. głosów i pokonując Platformę Obywatelską (27,3 proc). (RC) - x-news

(jsch,żg;bp)

Poleć
Polub Onet Wiadomości
 
 
 
 
REKLAMA
Co sądzisz o wynikach wyborów samorządowych? Wypowiedz się!
 

 
~marek : Pani Olejnik wstydz sie. Jest Pani najabrdziej stronniczym dziennikarzem w Polsce./ z calym szacunkiem dla prawdziwych obiektywnych dziennikarzy/ Powinna Pani zatrudnic sie w dziale marketingowym PO. Tam odniosłaby Pani sukces. Teraz sie Pani tylko osmiesza. Całkowicie utraciła Pani wiarygodnoś... rozwiń całość
23 lis 11:18 | ocena: 85% | odpowiedzi: 41
 
~pwidmo : Moi drodzy. Urządzenia naszych konstruktorów pracują na księżycu, a my nie potrafimy przeprowadzić wyborów? Żyjemy w XXI wieku. Nikt nie musi tych głosów wcale liczyć i nie potrzeba nam do tego 200.000 ludzi w komisjach. Każdy z nas wysyłał kiedyś kupon Lotto. Są systemy, które potrafią ... rozwiń całość
23 lis 12:22 | ocena: 95% | odpowiedzi: 20
 
~lion do ~pieróg: Wiesz, Twoja teza może nawet i miałaby rację bytu, gdyby nie jeden, drobny szczególik. Moniczka z ordynarnej i niewychowanej kobiety zmienia się diametralnie, gdy zaczyna rozmawiać z politykami z PO. Wtedy się staje grzeczniutka, nie wtrąca się w ich wypowiedzi i im nie przerywa, mówi niemal ... rozwiń całość
23 lis 18:17 | ocena: 92% | odpowiedzi: 13
 
~,,, : Zadziwiające jest to, że wyniki exit-polls dla SLD są identyczne z wynikami ogłoszonymi przez PKW, za to PiS-owi mocno spadło, a PSL-owi drastycznie wzrosło. Gdyby wyniki exit-polls rzeczywiście zawierały błędy statystyczne, to wynik SLD również bardzo by od nich odbiegał. Wynik PO również mieś... rozwiń całość
23 lis 11:46 | ocena: 89% | odpowiedzi: 8
 
~lion do ~marek: Wyjaśnijmy jedną zasadnicza kwestię. Dziecko resortowe M. O. nigdy nie była profesjonalną, a co za tym idzie obiektywną dziennikarką.
To zwykła, niewychowana krzykaczka, dużo bardziej pasująca na wiejska przekupę handlująca jajkami, niż na dziennikarza.
Gdyby nie pochodzenie, ... rozwiń całość
23 lis 12:29 | ocena: 89% | odpowiedzi: 15
 
~Taki jeden do ~europejczyk: Te manadaty nie przekłądaja sie w taki prosty sposob na procent,to nie działa jak w wyborach do sejmu. Podczas wyborow samorzadowych w gminach niebędących miastami na prawach powiatu wybory radnych odbywają się według ordynacji większościowej, w systemie większości względnej (w okręgach ... rozwiń całość
23 lis 11:37 | ocena: 78% | odpowiedzi: 3
 
~janosik11 : Jeśli takich sędziów jak ci z PKW mamy w sądach rejonowych , okręgowych i administracyjnych , to nie ma co się dziwić że wydawane wyroki są kuriozalne , a podatnicy muszą pokrywać koszty odszkodowań za błędne wyroki , patrz ostatnie doniesienia medialne . To ludzie bez honoru , poczucia ... rozwiń całość
23 lis 13:56 | ocena: 100%
 
~sowa : LUDZIE !!! co za kłamca w ONECIE stawia cytat: "Zbigniew Ziobro przerwał rozmowę w Radiu Z - ogromne emocje z Olejnik ...". Dokładnie było odwrotnie, to Olejnik przerwała w sposób chamski całą rozmowę, Ziobro przez moment był tym zaskoczony. Panowie czy panie z Onetu piszcie prawdę !!!, nie ... rozwiń całość
23 lis 14:00 | ocena: 89% | odpowiedzi: 3
 
~ktos do ~pwidmo: nie bardzo rozumiesz jak wybory dzialaja, komputery to bezmyslne narzedzia i licza glosy tak jak wyborcy skreslili, a czlowiek to rozumna istota i na biezaco widzi ze komputery zle pracuja poniewaz poniewaz rzadzaca partia przegrywa roznica np. 20 %, wiec zanim oglosi sie oficjalne wyniki to ... rozwiń całość
23 lis 14:33 | ocena: 72% | odpowiedzi: 1
 
~Na temat : Ludzie, gdyby padł system informatyczny i naprawa trwałaby za długo, to maksymalnie dwa dni po wyborach powinno być ręczne liczenie głosów i następnego dnia byłyby wszystkie protokoły znane. Jeśli ogłoszenie wyniku wyborów trwało tydzień, to budzi od razu masę różnych pytań. A to już ... rozwiń całość
23 lis 12:15 | ocena: 91% | odpowiedzi: 2


w: http://wiadomosci.onet.pl/kraj/wybory-samorzadowe-2014-podano-oficjalne-wyniki/5x4vr
 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 474677 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja