.
  WAŻNIEJSZE DATY Z HISTORII KOŚCIOŁA
 

WAŻNIEJSZE DATY Z HISTORII KOŚCIOŁA

       
       7  Narodzenie Jezusa
       0  Początek rachuby czasu według kalendarza chrześcijańskiego
 ok. 30  Śmierć Jezusa
      51  Paweł pisze Pierwszy List do Tesaloniczan
      57  Pierwszy i Drugi List do Koryntian, List do Galatów
      58  List do Rzymian
      64  Pierwszy List św. Piotra
      64  Pożar Rzymu. Prześladowanie chrześcijan za Nerona
      65  Ewangelia św. Marka
      67  Śmierć św. Piotra i Pawła
      70  Zburzenie Jerozolimy. Ewangelia św. Mateusza
      75  Ewangelia św. Łukasza.
           Dzieje Apostolskie
      95  Apokalipsa
 ok. 95  Ewangelia św. Jana. Pierwszy, Drugi i Trzeci List św. Jana
ok. 100  Śmierć Jana Apostoła i Ewangelisty
     249  Prześladowanie chrześcijan za Decjusza
     303  Prześladowanie chrześcijan za Dioklecjana
     313  Edykt tolerancyjny: wolność wyznawania chrześcijaństwa
     320  Założenie wspólnoty pustelników przez św. Pachomiusza
     325  Sobór w Nicei
     375  Początek wędrówki ludów
     410  Zdobycie Rzymu przez Wizygotów
     432  Św. Patryk rozpoczyna misję w Irlandii
     496  Chrzest Chlodwiga, króla Franków, w Reims
     529  Św. Benedykt zakłada opactwo na Monte Cassino
     596  Papież św. Grzegorz Wielki posyła benedyktynów
            na misje do Anglosasów
     622  Ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny
     711  Opanowanie Półwyspu Pirenejskiego przez Arabów
     732  Karol Martel powstrzymuje pochód Arabów pod Poitiers
     756  Założenie państwa kościelnego
     800  Koronacja Karola Wielkiego na cesarza
     845  Normanowie zdobywają Hamburg i Paryż
     863  Św. Cyryl i Metody rozpoczynają misję w Państwie
            Wielkomorawskim
     966  Chrzest Polski
     988  Chrzest Rusi
     997  Śmierć św. Wojciecha
    1000  Cesarz Otton III u grobu św. Wojciecha w Gnieźnie
    1025  Koronacja Bolesława Chrobrego
    1077  Canossa
    1079  Śmierć św. Stanisława biskupa krakowskiego
    1096  Pierwsza wyprawa krzyżowa
    1099  Zdobycie Jerozolimy przez krzyżowców
    1204-1261  Opanowanie Bizancjum przez krzyżowców
    1209  św. Franciszek z Asyżu uzyskuje zatwierdzenie swojej reguły
    1226  Sprowadzenie Krzyżaków do Prus
    1252  Św. Tomasz z Akwinu rozpoczyna wykłady w Paryżu
    1309-1377  Awinion siedzibą papieży: „niewola awiniońska”
    1364  Założenie uniwersytetu w Krakowie
    1378-1417  Schizma zachodnia
    1410  Grunwald
    1414-1418  Sobór w Konstancji
    1444  Warna
    1453  Zdobycie Konstantynopola przez mahometan
    1491  Początki misji w Czarnej Afryce
    1492  Odkrycie Ameryki
    1511  Biskupstwo w San Domingo
    1517  Wystąpienie Lutra
    1534  Kościół anglikański Henryka VIII.
             Założenie zakonu jezuitów.
             Biskupstwo w Goa (Indie)
    1545-1563  Sobór w Trydencie
    1549  Św. Franciszek Ksawery rozpoczyna misje w Japonii
    1618-1648  Wojna trzydziestoletnia
    1655  Obrona Częstochowy
    1683  Jan III Sobieski zwycięża Turków pod Wiedniem
    1772  Pierwszy rozbiór Polski
    1789  Rewolucja francuska
    1793  Drugi rozbiór Polski
    1795  Trzeci rozbiór Polski
    1804  Napoleon cesarzem
    1815  Kongres wiedeński
    1869-1870  Sobór Watykański I
    1870  Koniec państwa kościelnego
    1891  Encyklika „Rerum novarum”
    1914-1918  Pierwsza wojna światowa
    1939-1945  Druga wojna światowa
    1962-1965  Sobór Watykański II
    1978  Początek pontyfikatu Jana Pawła II

w: http://www.malinski.pl/?inc=read&id=2352Czytaj też w:
http://www.podprad.net/historia_kosciola.html

 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 474680 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja