.
  Światowa Deklaracja Rodziny
 
Ordo Iuris

Światowa Deklaracja Rodziny

My, ludzie wielu krajów i kultur, potwierdzamy prawdę zawartą w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz znajdującą swoje odzwierciedlenie w traktatach międzynarodowych i w wielu krajowych konstytucjach, że „rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa oraz jest uprawniona do ochrony ze strony społeczeństwa i państwa”. Rodzina jest instytucją pierwotną, istniejącą jeszcze przed ukształtowaniem się państwowości i posiada naturalną godność oraz prawa, które państwa są moralnie zobowiązane respektować i chronić.

 

Potwierdzamy, że rodzina, uniwersalna wspólnota oparta na małżeństwie mężczyzny i kobiety, stanowi fundament społeczeństwa, siłę naszych narodów oraz nadzieję ludzkości. Jako najgłębsza podstawa każdej historycznie znanej cywilizacji, rodzina jest sprawdzonym bastionem wolności, kluczem do rozwoju, dobrobytu i pokoju.

 

Rodzina jest także źródłem i kolebką nowego życia, naturalnym schronieniem dla dzieci oraz pierwszą, a zarazem najważniejszą szkołą wartości niezbędnych dla pomyślności dzieci i całego społeczeństwa. Rodzina prawdziwie stanowi naszą więź z przeszłością i jednocześnie pomost ku przyszłości.

 

Naszą przyszłością są dzieci, dlatego z wdzięcznością doceniamy bezinteresowną służbę pełnioną przez rodziców, dziadków i opiekunów, którzy zapewniają, jak wyraża to Deklaracja Praw Dziecka, możliwość „zdrowego i normalnego rozwoju fizycznego, umysłowego, moralnego, duchowego i społecznego, w warunkach wolności i godności”.

 

Uznając, że – jak stwierdzono w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka – „macierzyństwo i dzieciństwo korzystają z prawa do specjalnej opieki i pomocy” oraz że zgodnie z Deklaracją Praw Dziecka, każde dziecko „w miarę możności powinno rosnąć pod ochroną i odpowiedzialnością rodziców”, oświadczamy, że funkcjonalna, wychowująca rodzina oparta na małżeństwie mężczyzny i kobiety stwarza najpewniejszą gwarancję szczególnej opieki i pomocy, do której dzieci są uprawnione.

 

Poważnie zaniepokojeni eskalacją nieszczęść dotykających dzieci i społeczeństwa, a wynikających z postępującego zaniku instytucji małżeństwa i rodziny, przywołujemy trzeźwiącą uwagę, że „w całej historii, narody były w stanie przetrwać różnorodne katastrofy – najazdy, głód, trzęsienia ziemi, epidemie, depresje – ale nigdy nie były w stanie przetrwać rozpadu rodziny”. Potwierdzamy starą mądrość, że nie sposób zaprowadzić ładu w świecie bez uprzedniego ładu w rodzinie.

 

Wzywamy do tworzenia kultury, która szanuje i umożliwia zakładanie wiernych, spełnionych i trwałych małżeństw. Kultury, która uznaje oraz chroni wyjątkowo cenny wkład zarówno matek, jak i ojców w życie ich dzieci i która wspiera wartości i idee niezbędne dla młodych ludzi chcących przygotować się do udanego małżeństwa i rodzicielstwa.

 

Zwracamy się do osób piastujących urzędy i wytyczających polityczne cele, tak na szczeblu międzynarodowym, jak i krajowym oraz na wszystkich poziomach władzy, o bezzwłoczne określenie strategii i wdrożenie środków mających chronić i umacniać małżeństwo oraz rodzinę.

 

Wzywamy obywateli, liderów i osoby wpływowe do uczynienia swoim najwyższym priorytetem ochrony oraz umocnienia rodziny, jako niezastąpionego fundamentu cywilizacji i naszej jedynej nadziei na dobrobyt, pokój i postęp.

 

***

Powyższy tekst jest tłumaczeniem autentycznego tekstu Deklaracji dostępnego na www.worldfamilydeclaration.org

Światowa Deklaracja Rodziny powstała w ramach Światowego Kongresu Rodzin.

 Zasady korzystania z materiałów zamieszczonych na stronie Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris


Zachęcamy Państwa do korzystania z opracowań i materiałów przygotowanych przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Jednocześnie informujemy, że stosownie z obowiązującym prawem, przedruk treści zamieszczonych na stronie internetowej Instytutu jest możliwy pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła (strona internetowa Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris) (art. 34 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). W przypadku przedrukowywania publikacji Instytutu w zakresie wykraczającym poza sprawozdania o aktualnych wydarzeniach lub dokonywanych poza ramami czasowymi, w jakich materiał zachowuje aktualność z punktu widzenia szybkości obiegu informacji, wskazane jest uzyskanie uprzedniej zgody Instytutu pisząc na adres biuro[at]ordoiuris.pl
 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 474588 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja