.
  Opatowskie NIE dla gender
 

Opatowskie NIE dla gender

dodane 2014-02-26 12:44

ks. Tomasz Lis

Radni opatowscy jednogłośnie sprzeciwili się promowaniu i realizacji programów ideologii gender w placówkach oświatowo-wychowawczych na trenie Miasta i Gminy Opatów. To kolejne w Polsce tego typu stanowisko samorządowców domagających się respektowania praw zawartych w Konstytucji Rzeczypospolitej.

- Wpłynęły do nas głosy sprzeciwu mieszkańców oraz rodziców, którzy zareagowali na komunikat Kuratorium Oświaty w Kielcach z 13 stycznia 2014 roku w sprawie nieprawdziwych interpretacji pojęcia gender, skierowanego do dyrektorów, nauczycieli, uczniów, rodziców oraz organów prowadzących wszystkich typów szkół w województwie świętokrzyskim. Komunikat ten zobowiązuje do przestudiowania następujących materiałów skierowanych do kuratorów oświaty: stanowiska Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, oświadczenia w sprawie nieprawdziwych interpretacji pojęcia gender, słownika pojęć związanych z gender. Komunikat ponadto zawiera apel, aby we wszystkich przedsięwzięciach, projektach planowanych oraz realizowanych w szkołach przedstawiać ogółowi rodziców rzeczywiste zamierzenia szkoły i dążyć do wspólnego ustalenia celów oraz sposobów ich realizacji - wyjaśnia Tomasz Staniek, przewodniczący Rady Miasta.

Formalny wniosek do Rady Miasta złożyli Krzysztof Kawalec oraz członkowie Akcji Katolickiej działającej przy parafii św. Marcina. - Lektura dokumentów przedstawionych w komunikacie Kuratorium Oświaty nie przekazuje istoty omawianego problemu, ponieważ jest bardzo ogólna i koncentruje się tylko na wybranych zagadnieniach oraz jest przede wszystkim przekazywana językiem ideologii gender. Kierowane propozycje wdrażania programów ideologii gender w system edukacyjny i wychowawczy prowadzą do głębokiej deprawacji dzieci i młodzieży, z czym jako rodzice nie możemy się zgodzić, gdyż godzi to w nasze prawo wynikające z Konstytucji Rzeczypospolitej, która gwarantuje należne nam z natury prawo do wychowania dzieci - podkreślał T. Staniek.

Podczas posiedzenia Rada Miasta jednogłośnie uchwaliła przedstawione stanowisko, które jednocześnie stało się apelem do dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych oraz dla rodziców, aby zaangażować się w obronę prawa do wychowania dzieci i młodzieży w odpowiednim systemie wartości. - Jest to stanowisko rady a nie uchwała, która nadawałby określone skutki prawne. Dlatego dokument ten jest swego rodzaju apelem do naszego społeczeństwa o czujność wobec wprowadzania ideologii gender do systemów edukacyjnych w szkołach, gdzie wychowywane są nasze dzieci - wyjaśniał przewodniczący Rady Miasta.

„Zwracamy się, więc z pilnym apelem do wszystkich Dyrektorów i Kierowników jednostek oświaty, kultury i służby zdrowia do wspólnego działania przeciw ideologicznym eksperymentom szkodzącym młodemu pokoleniu oraz do dawania zdecydowanego odporu wszelkim naciskom ze strony środowisk i organizacji zainteresowanych ich upowszechnianiem i realizacją.

Apelujemy, zwłaszcza do Rodziców, aby kierując się mądrą miłością do własnych dzieci nie rezygnowali łatwo z przysługującego im prawa do wychowania dzieci.

Apelujemy do nauczycieli, wychowawców i pedagogów, aby mając świadomość swej wyjątkowej misji, nie sprzeniewierzali się swojemu powołaniu.

Rada Miejska w Opatowie, uznając oczywistą prawdę, iż rodzice mają niezbywalne prawo i pierwszeństwo do wychowania potomstwa zgodnie z tradycją kulturową rodziny, która chroni dobro i godność dziecka, wyraża jednocześnie głębokie przekonanie, że swoim jednoznacznym stanowiskiem daje potrzebne wsparcie Rodzicom konieczne im do wypełnienia roli rodzicielskiej i wychowawczej”.

Wydane przez radę stanowisko sprzeciwu wobec realizacji i promowaniu ideologii gender w programach szkolnych i oświatowych jest kolejnym tego typu stanowiskiem w Polsce.

 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 474595 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja