Stanowisko Fundacji „Rodzice Szkole” w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

Przyjęcie przez Sejm RP ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej wywołało burzliwą dyskusję na sali sejmowej, w mediach i w szerokich kręgach społeczeństwa. Wielka szkoda, że debata toczy się po, a nie przed głosowaniem nad ustawą, co kolejny raz wskazuje na lekceważenie opinii publicznej przez znaczną część parlamentarzystów, mediów i obóz rządowy.

Fundację „Rodzice Szkole” niepokoi brak w debacie głosu resortu edukacji narodowej i niezaproszenie do niej środowisk rodzicielskich, traktujących system wartości, w oparciu o który będą tworzone w szkołach programy wychowawcze, jako najważniejszy element kształtowania postaw młodego pokolenia.

Uważamy, że ze względu na nieprecyzyjne prawnie pojęcia takie jak „stereotypy” czy „płeć społeczno-kulturowa” istnieje realne niebezpieczeństwo wprowadzenia do szkół ideologii gender, co nie ma nic wspólnego z zapobieganiem i zwalczaniem przemocy wobec kobiet.

Zgadzamy się z opinią prof. Andrzeja Zolla, członka Komisji Kodyfikacyjnej prawa karnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości, byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego i Rzecznika Praw Obywatelskich, że nieprecyzyjność zapisów Konwencji rodzi podejrzenie iż jest ona ukrytym zamachem na podstawy naszej cywilizacji i może stać się pretekstem do ograniczania praw rodziców w wychowaniu dzieci zgodnie z ich przekonaniami.

W tej sytuacji, nie licząc na zmianę decyzji Sejmu przez Senat RP i słysząc deklarację Prezydenta Bronisława Komorowskiego, że ww. ustawę podpisze, zwracamy się do wszystkich, dla których system wychowania oparty na etyce chrześcijańskiej i tysiącletniej tradycji naszego społeczeństwa był zawsze wielką wartością polskiej szkoły,  a szczególnie do rodziców i ich reprezentantów na terenie szkół – rad rodziców o konsekwentne i zdecydowane korzystanie z regulacji art. 54 i art. 56 ustawy o systemie oświaty, w których zapisano: art. 54 ust. 2 pkt 1 lit. a): Do kompetencji rady rodziców(…) należy uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli art. 56 ust. 2: Podjęcie działalności w szkole lub w placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.

Przytoczone rozwiązania gwarantują rodzicom możliwość wpływania na program wychowawczy szkoły i uniemożliwiają wprowadzanie, przez różne organizacje zewnętrzne, na teren szkoły treści sprzecznych z przekonaniami rodziców.

Zachęcamy rodziców do korzystania z należnych praw i deklarujemy, że będziemy starannie monitorować jak Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej wpłynie na polską szkołę.

Wojciech Starzyński - prezes Zarządu Fundacji

Barbara Robakiewicz - przewodnicząca Rady Fundacjiw: http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/233027-fundacja-rodzice-szkole-o-tzw-konwencji-antyprzemocowej-istnieje-realne-niebezpieczenstwo-wprowadzenia-do-szkol-ideologii-gender