.
  List prof. M. Ryś do bpa Polaka
 

prof. UKSW, dr hab. Maria Ryś

Prezes Zarządu

Towarzystwa Uniwersyteckiego

 Fides et Ratio

ul. Wóycickiego 1/3 bud.14, p. 1419

01-938 Warszawa

504-160-252

 

Warszawa, dnia 10 czerwca 2013 r.

 

  Jego Ekscelencja
Ksiądz Biskup Wojciech Polak
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski

Ekscelencjo, Czcigodny Księże Biskupie,

 

 Piszę do Księdza Biskupa jako Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski w związku z coraz poważniejszymi zagrożeniami ze strony ideologii gender, której ideolodzy postawili sobie za cel demoralizację dzieci i młodzieży oraz demontaż małżeństwa i rodziny oraz faktyczną dechrystianizację Polski. Do naszego kraju ideologia ta wchodzi „metodą drobnych kroków”, poprzez manipulacyjne wprowadzanie dokumentów pozornie promujących dobro, ale zawierających pułapkę konieczności przyjmowania ideologii gender (m.in. ustawa o przeciwdziałaniu przemocy, ustawa antydyskryminacyjna itd.), poprzez zawłaszczanie określonych pojęć, zmianę ich znaczeń, poprzez liczne manipulacje słowne, emocjonalne, szczególnie w mediach, filmach, w  sztuce, literaturze kształtujące postawy wrogie chrześcijaństwu, Kościołowi. 

 

 

Do Księdza Biskupa piszę w imieniu Zarządu Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio – z inicjatywy którego dnia 8 czerwca 2013 roku w Auli Schumana UKSW - odbyła się konferencja LUDZKA SEKSUALNOŚĆ. PIĘKNO CZY ZAGROŻENIE. Obrady te  ujawniły wiele problemów i wskazały, że Polska stanęła już na skraju przepaści, w sytuacji, z której większość społeczeństwa zupełnie nie zdaje sobie sprawy.

Przed nami dziejowa rocznica 1050 przyjęcia chrześcijaństwa, ale także dziejowe wyzwanie obrony tego dziedzictwa, nie jest w tym momencie mniejsze niż w czasach konieczności obrony  wiary przez Sobieskiego.

Mamy świadomość, że realizacja zamysłu Bożego wobec małżeństwa i rodziny stanowi jedyny dobry oraz  skuteczny fundament ładu moralnego i życia społecznego, przynoszący szczęście i spełnienie człowieka. Dlatego np. niepokoi nas informacja o toczących się od roku w rządzie międzyresortowych i społecznych ustaleniach dotyczących wdrożenia ustawy tzw. antydyskryminacyjnej, poprzez którą zostanie wprowadzona w Polsce legalnie ideologia gender, która zniszczy i wyeliminuje judeochrześcijański fundament naszej tożsamości kulturowej i religijnej.

 

Zwracamy się więc  z prośbą o poparcie i pomoc w obronie przed zagrożeniem zniszczenia podstaw naszej cywilizacji poprzez podjęcie ogólnopolskich działań, wyrażających się w:

-        przygotowaniu  duchowego zaplecza oraz  modlitewnej obrony wiary, obrony dzieci i młodzieży przed demoralizacją, obrony godności małżeństwa i rodziny (np. nowenny przygotowującej do 1050 rocznicy przyjęcia przez Polskę chrześcijaństwa):

-        przygotowaniu działań integrujących wszystkie środowiska służące małżeństwom i rodzinom (naukowe, prawne, medyczne, artystyczne, duszpasterskie, akademickie, działaczy społecznych, grupy charytatywne, zespoły duszpasterskie, media);

 

-        opracowaniu i wdrożeniu  ogólnopolskich programów szkoleń w zakresie treści prorodzinnych dla: kleryków, księży, rodziców, nauczycieli, wychowawców, także dzieci i młodzieży. 

 

 

Pragniemy, przy współudziale Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio, Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego oraz  Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW, dzięki interdyscyplinarnemu Podyplomowemu Studium z odnowionym i uzupełnionym programem, przygotować specjalistyczną  KADRĘ REALIZATORÓW OGÓLNOPOLSKIEJ STRATEGII przeciwdziałania gender (KROS-pg).

Na zakończenie pragniemy raz jeszcze podkreślić, że problem zagrożenia wiary  i tożsamości chrześcijańskiej  Polski jest tak realny i tak ważkiej natury, iż zaistniała pilna potrzeba zjednoczenia wszystkich ludzi dobrej woli pod duchowym kierownictwem Episkopatu Polski.

Wierzymy, że autorytet Episkopatu Polski nie będzie zignorowany. Ufamy, że głos  Księży Biskupów w obronie godności osoby ludzkiej, obrony małżeństwa i rodziny, stanie się punktem odniesienia dla wszystkich ludzi dobrej woli w Polsce. Prosimy więc o ten głos, a także o apel skierowany do tych struktur i urzędów państwowych, które winny bronić rodzin i młodego pokolenia w imię dobra Polski, przy wykorzystaniu praw zawartych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Z wyrazami szacunku
Maria Ryś 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 475512 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja