.
  Animal studies
 

Gender to pryszcz! Animal studies...

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk zaprasza na Międzynarodową konferencję naukową pt. „Zwierzęta i ich ludzie. Zmierzch antropocentrycznego paradygmatu?”. Konferencja jest finansowana w ramach grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki. Jej partnerami są: Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku oraz Minding Animals International. Patronami debaty są Animals and Society Institute oraz Institute for Critical Animal Studies.

„W Polsce pojawia się coraz więcej tekstów kultury w nowy sposób stawiających pytanie o zwierzę oraz relacje ludzko-zwierzęce i wymagających analizy i interpretacji z perspektywy animal studies. Studia nad zwierzętami pozwalają także w nowy sposób spojrzeć na kulturę dawną, literaturę, sztukę, filozofię i postawy społeczne istniejące przed ukonstytuowaniem się studiów nad zwierzętami jako interdyscyplinarnego obszaru badań i świadomej teorii krytycznej znajdującej swoje miejsce w strukturach akademickich” - możemy przeczytać w zaproszeniu na konferencję.

W debacie ma zostać problematyka statusu zwierzęcia oraz relacji między ludźmi a innymi zwierzętami jako części przemian kultury. „Ważne jest dla nas, by zwierzęta nie stały się tylko tematem czy motywem, ale by tworząc teorie i konceptualizując myśli pamiętać o rzeczywistych zwierzętach, ich kondycji i miejscu w świecie, dawniej i współcześnie” - czytamy na stronie konferencji.

Organizatorzy spotkania proponują kilka paneli badań: Studia nad zwierzętami w badaniach nad kulturą (Antygatunkowizm i jego znaczenie w krytyce kultur, Zoografia, zoontologia, biopoetyka, antroparchiat i inne pojęcia czy nowa perspektywa badawcza?), Zmiana statusu zwierzęcia (Upodmiotowienie zwierząt: zwierzęta jako podmioty działań (animal agents), aktorzy nie-ludzcy – współuczestniczenie zwierząt w kulturze, Prawa zwierząt, biopolityka, demokracja gatunków – polityczność kultury), Relacje zwierząt ludzkich i nie-ludzkich (Problem granicy pomiędzy człowiekiem i zwierzęciem: przekraczanie dualizmu, przezwyciężanie opozycji, Międzygatunkowe próby zbliżenia. Kontakt cielesny i psychiczny w relacjach ludzi i innych zwierząt, Mięso w kulturze, mięso i jego konotacje, mięsność a męskość, Miejsce zwierząt w teoriach ekofeministycznych, Pojęcie holokaustu zwierząt – jego rozumienie i obrazowanie).

Wśród gości, którzy potwierdzili udział w konferencji znaleźli się: prof. Steve Baker, dr hab. Monika Bakke, prof. Przemysław Czapliński, dr hab. Izabela Kowalczyk, prof. WSNHiD, prof. Dominique Lestel, dr Robert McKay, dr Jessica Ullrich. Debata odbędzie się 12-14 marca 2014 roku.

Nie wiemy, co Państwo na to, ale nas szczególnie zainteresowało zagadnienie „holocaustu zwierząt” (czy Żydzi, ofiary Holocaustu nie powinni czuć się urażeni?) oraz problem mięsności(?) i męskości. Nie wiemy też za bardzo, co mają oznaczać „prawa zwierząt”... Na ciekawą rzecz zwraca uwagę Redakcja Gosc.pl, komentując zapowiedź konferencji. Gosc.pl przypomina rysunek satyryczny Krauzego, z którym homoaktywiści poszli do sądu, bo poczuli się urażeni (i przegrali). Przedstawiał dwóch "pobierających się" mężczyzn oraz trzeciego, mówiącego do kozy: "Jeszcze tylko ci panowie wezmą ślub i zaraz potem my". W kontekście zapowiadanej konferencji wspomniana satyra wydaje się trafną prognozą – komentuje Redakcja Gościa. Trudno się z nią nie zgodzić.

Beb/animalstudies.ibl.waw.pl

5.02.2014, 12:02

w: http://www.fronda.pl/a/gender-to-pryszcz-zwierzeta-i-ich-ludzie,34207.html

Międzynarodowa konferencja ZWIERZĘTA I ICH LUDZIE


Zapraszamy serdecznie na konferencję i wystawę „Zwierzęta i ich ludzie”
w ramach projektu „Znaczenie studiów nad zwierzętami dla badań nad kulturą w Polsce"

Międzynarodowa konferencja naukowa:
Zwierzęta i ich ludzie.
Zmierzch antropocentrycznego paradygmatu?


12-14 marca 2014
Warszawa


Organizatorem konferencji jest
Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Konferencja finansowana w ramach grantu przyznanego przez:
Narodowe Centrum Nauki

Partnerami konferencji są:
Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego
Wydział Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
Minding Animals International

Patroni:
Animals and Society Institute
Institute for Critical Animal Studies

W ostatnich latach coraz bardziej widoczne staje się zainteresowanie rozmaitymi kontekstami oddziaływania animal studies w kulturze współczesnej. Konferencja „Zwierzęta i ich ludzie” wychodzi naprzeciw uwidaczniającej się w Polsce i Europie Środkowowschodniej potrzebie analizowania zachodzących w kulturze przemian w szerszej, nieantropocentrycznej perspektywie, koncentrując się na koncepcjach filozoficznych, tekstach literackich i pracach artystycznych. W Polsce pojawia się coraz więcej tekstów kultury w nowy sposób stawiających pytanie o zwierzę oraz relacje ludzko-zwierzęce i wymagających analizy i interpretacji z perspektywy animal studies. Studia nad zwierzętami pozwalają także w nowy sposób spojrzeć na kulturę dawną, literaturę, sztukę, filozofię i postawy społeczne istniejące przed ukonstytuowaniem się studiów nad zwierzętami jako interdyscyplinarnego obszaru badań i świadomej teorii krytycznej znajdującej swoje miejsce w strukturach akademickich.

Na konferencji chcemy poruszyć problematykę statusu zwierzęcia oraz relacji między ludźmi a innymi zwierzętami jako części przemian kultury. Ważne jest dla nas, by zwierzęta nie stały się tylko tematem czy motywem, ale by tworząc teorie i konceptualizując myśli pamiętać o rzeczywistych zwierzętach, ich kondycji i miejscu w świecie, dawniej i współcześnie. Z tego między innymi względu kontekst etyczny wydaje się nie tylko nieunikniony, ale i kluczowy dla studiów nad zwierzętami. Konferencja jest interdyscyplinarna, przy czym zależy nam szczególnie na analizach, teoriach i spostrzeżeniach z obszaru nauk humanistycznych, przede wszystkich zaś tych odnoszących się do sztuki i literatury postrzeganej w kontekście filozoficznym i społecznym.

Pragniemy więc zastanowić się nad zmianami, które zachodzą w kulturze w odniesieniu do zwierząt, ale także poruszyć kwestię samej dyscypliny animal studies, jej specyfiki i perspektyw. Chcemy się zastanowić czy i jak można mówić o zmierzchu paradygmatu antropocentrycznego.

Proponujemy zastanowienie się nad następującymi zagadnieniami:

Studia nad zwierzętami w badaniach nad kulturą:
  

 • Posthumanizm czy humanistyka nieantropocentryczna?
 • Animal studies jako nowa dziedzina nauki i jej wpływ na teorię i krytykę literatury i sztuki
 • Antygatunkowizm i jego znaczenie w krytyce kultur
 • Pytanie o zwierzę i retoryka zwierzęcości: funkcjonowanie w dyskursie takich pojęć jak: zwierzę, zwierzęcość, zwierzęcy
 • Krytyka środowiskowa (ekokrytyka, environmental studies) wobec zjawisk kultury a stosunek ludzi do zwierząt
 • Zoografia, zoontologia, biopoetyka, antroparchiat i inne pojęcia czy nowa perspektywa badawcza?


Zmiana statusu zwierzęcia:

 • Upodmiotowienie zwierząt: zwierzęta jako podmioty działań (animal agents), aktorzy nie-ludzcy –  współuczestniczenie zwierząt w kulturze
 • Prezentowanie i reprezentowanie zwierząt; nowe sposoby przedstawiania i postrzegania istot nie-ludzkich
 • Bio art w świetle bioetyki i biopolityki
 • Prawa zwierząt, biopolityka, demokracja gatunków – polityczność kultury
 • Animal gaze. Obserwowanie zwierząt  i zmiany w sposobie ich widzenia


Relacje zwierząt ludzkich i nie-ludzkich:

 • Dialektyka doświadczenia i tekstu w relacji ze zwierzętami
 • Problem granicy pomiędzy człowiekiem i zwierzęciem: przekraczanie dualizmu, przezwyciężanie opozycji
 • Filozofowie i zwierzęta: zwierzęta w teoriach filozoficznych
 • Poeci i zwierzęta: zwierzęta w literaturze pięknej
 • Prawa zwierząt w sztuce i literaturze
 • Człowiek wobec cierpienia i śmierci zwierzęcia. Zwierzę wobec cierpienia i śmierci
 • Międzygatunkowe próby zbliżenia. Kontakt cielesny i psychiczny w relacjach ludzi i innych zwierząt
 • Ludzkie przestrzenie zwierząt: zoo, cyrk, hodowla, laboratorium
 • Mięso w kulturze, mięso i jego konotacje, mięsność a męskość
 • Miejsce zwierząt w teoriach ekofeministycznych
 • Pojęcie holokaustu zwierząt – jego rozumienie i obrazowanie


Pragniemy zaprosić przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych do zastanowienia się nad zaproponowanymi przez nas zagadnieniami, pozostając otwarte na propozycje innych tematów, wpisujących się w koncepcję projektu.

Projekt  „Znaczenie studiów nad zwierzętami dla badań nad kulturą w Polsce” ma na celu rozwijanie studiów nad zwierzętami w Polsce i całym regionie Europy Środkow-Wschodniej, w szczególności w badaniach nad kulturą, jak również integrację środowisk polskich i zagranicznych badaczy zajmujących się animal studies. Celem konferencji jest m. in. zapoznanie polskich badaczy z osiągnięciami i spostrzeżeniami poczynionymi przez badaczy z krajów anglojęzycznych, w których studia nad zwierzętami są najbardziej rozwinięte oraz funkcjonują w strukturach instytucji akademickich. Zależy nam jednak także, by uczestnicy z zagranicy zapoznali się z wynikami badań, teoriami i tekstami kultury, w szczególności dziełami literatury i sztuki autorstwa polskich naukowców i twórców.

W języku wyraża się myśli, więc jest on szczególnie ważny dla nauk humanistycznych. Ma on znaczenie w badaniu tekstów kultury, zwłaszcza literackich i poetyckich. Studia nad zwierzętami rozwinęły się z anglojęzycznym kręgu kulturowym, angielski jest również językiem międzynarodowym. Mimo to anglocentryczność większości wydarzeń poświęconych animal studies wydaje nam się pewnym ograniczeniem w rozwijaniu studiów nad zwierzętami w Polsce i całym regionie Europy Środkowowschodniej, postaramy się, by konferencja była dwujęzyczna, tłumaczona symultanicznie. Chciałbyśmy, żeby głównymi językami konferencji były angielski i polski, przewidujemy także tłumaczenie wystąpień plenarnych w języku francuskim na polski i angielski.


Wśród zaproszonych gości, którzy potwierdzili wystąpienie na konferencji znaleźli się:

Prof. Steve Baker (University of Central Lancashire), historyk sztuki, krytyk i teoretyk sztuki w perspektywie animal studies, artysta, autor wielu książek o zwierzętach we współczesnej sztuce, ostatnio wydał Artist Animal.

Dr hab. Monika Bakke (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań), filozofka, teoretyczka i badaczka posthumanizmu i bio-artu, autorka wielu tekstów o zwierzętach z perspektywy filozoficznej, etycznej i biotechnologicznej. Ostatnio wydała: Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu.

Prof. Przemysław Czapliński (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań), literaturoznawca, zajmuje się literaturą współczesną i krytyką literacką, autor m.in. książki Polska do wymiany: Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje.

Dr hab. Izabela Kowalczyk, prof. WSNHiD (Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań), historyczka sztuki, krytyczka i teoretyczka kultury i feminizmu, specjalistka od polskiej sztuki krytycznej, ostatnio wydała Podróż do przeszłości. Interpretacje najnowszej historii w polskiej sztuce krytycznej, autorka tekstów o posthumanistycznych wątkach w sztuce.

Prof. Dominique Lestel (Ecole normale supérieure, Paryż), filozof, autor wielu książek na temat relacji człowieka i zwierząt, m.in L'Animal est l'avenir de l'homme, gość konferencji Minding Animals 2012.


Dr Robert McKay (University of Sheffield), literaturoznawca, zajmuje się reprezentacją zwierząt i relacją do kwestii etycznych, autor wielu tekstów na ten temat, ostatnio zredagował wspólnie z Susan McHugh specjalny numer "Antennae" dotyczący zwierząt, literatury i sztuk wizualnych.

Dr Jessica Ullrich (
University of Nürnberg oraz Kunstpalais in Erlangen, Niemcy), historyczka sztuki, prekursorka animal studies w badaniach nad sztuką w Niemczech, redaktorka "Tierstudien", redaktorka książki Ich, das Tier. Tiere als Persönlichkeiten in der Kulturgeschichte, reprezentantka Minding Animals Germany.

Rada naukowa konferencji:
prof. Grażyna Borkowska (Instytut Badań Literackich PAN)
dr hab. Andrzej Gniazdowski, prof. nadzw. (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
dr hab. Joanna M. Sosnowska, prof. nadzw. (Instytut Sztuki PAN)

Podczas przerw w konferencji będzie serwowana kawa z mlekiem sojowym oraz wegańskie przekąski. Nie ma opłaty konferencyjnej.
   
Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na konferencję zawierających abstrakt referatu (ok. 1500 znaków) oraz krótką notę biograficzną (400-700 znaków) do dnia 31.10.2013 na adres animalstudies.pl@gmail.com.

Publikacja
Efektem konferencji i wystawy będzie dwujęzyczna (polsko-angielska) recenzowana książka stanowiąca połączenie publikacji pokonferencyjnej z katalogiem wystawy.

Ecce Animalia
W programie konferencji przewidziana jest wycieczka do Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku w celu zwiedzenia wystawy sztuki współczesnej "Ecce Animalia". W wystawie, poświęconej zwierzęcej podmiotowości i indywidualności oraz relacjom między ludźmi a innymi zwierzętami wezmą udział artyści z Polski i zagranicy, tworzący rzeźby, obrazy, filmy, instalacje i obiekty.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji i wystaw będzie można znaleźć na stronie http://animalstudies.ibl.waw.pl/
                                                    
                      
Pozdrawiamy! 
Anna Barcz i Dorota Łagodzka 

Międzynarodowa konferencja ZWIERZĘTA I ICH LUDZIE

Zapraszamy serdecznie na konferencję i wystawę „Zwierzęta i ich ludzie”
w ramach projektu „Znaczenie studiów nad zwierzętami dla badań nad kulturą w Polsce"

Międzynarodowa konferencja naukowa:
Zwierzęta i ich ludzie.
Zmierzch antropocentrycznego paradygmatu?


12-14 marca 2014
Warszawa

Organizatorem konferencji jest
Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Konferencja finansowana w ramach grantu przyznanego przez:
Narodowe Centrum Nauki

Partnerami konferencji są:
Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego
Wydział Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
Minding Animals International

Patroni:
Animals and Society Institute
Institute for Critical Animal Studies

W ostatnich latach coraz bardziej widoczne staje się zainteresowanie rozmaitymi kontekstami oddziaływania animal studies w kulturze współczesnej. Konferencja „Zwierzęta i ich ludzie” wychodzi naprzeciw uwidaczniającej się w Polsce i Europie Środkowowschodniej potrzebie analizowania zachodzących w kulturze przemian w szerszej, nieantropocentrycznej perspektywie, koncentrując się na koncepcjach filozoficznych, tekstach literackich i pracach artystycznych. W Polsce pojawia się coraz więcej tekstów kultury w nowy sposób stawiających pytanie o zwierzę oraz relacje ludzko-zwierzęce i wymagających analizy i interpretacji z perspektywy animal studies. Studia nad zwierzętami pozwalają także w nowy sposób spojrzeć na kulturę dawną, literaturę, sztukę, filozofię i postawy społeczne istniejące przed ukonstytuowaniem się studiów nad zwierzętami jako interdyscyplinarnego obszaru badań i świadomej teorii krytycznej znajdującej swoje miejsce w strukturach akademickich.

Na konferencji chcemy poruszyć problematykę statusu zwierzęcia oraz relacji między ludźmi a innymi zwierzętami jako części przemian kultury. Ważne jest dla nas, by zwierzęta nie stały się tylko tematem czy motywem, ale by tworząc teorie i konceptualizując myśli pamiętać o rzeczywistych zwierzętach, ich kondycji i miejscu w świecie, dawniej i współcześnie. Z tego między innymi względu kontekst etyczny wydaje się nie tylko nieunikniony, ale i kluczowy dla studiów nad zwierzętami. Konferencja jest interdyscyplinarna, przy czym zależy nam szczególnie na analizach, teoriach i spostrzeżeniach z obszaru nauk humanistycznych, przede wszystkich zaś tych odnoszących się do sztuki i literatury postrzeganej w kontekście filozoficznym i społecznym.

Pragniemy więc zastanowić się nad zmianami, które zachodzą w kulturze w odniesieniu do zwierząt, ale także poruszyć kwestię samej dyscypliny animal studies, jej specyfiki i perspektyw. Chcemy się zastanowić czy i jak można mówić o zmierzchu paradygmatu antropocentrycznego.

Proponujemy zastanowienie się nad następującymi zagadnieniami:

Studia nad zwierzętami w badaniach nad kulturą:
  
 • Posthumanizm czy humanistyka nieantropocentryczna?
 • Animal studies jako nowa dziedzina nauki i jej wpływ na teorię i krytykę literatury i sztuki
 • Antygatunkowizm i jego znaczenie w krytyce kultur
 • Pytanie o zwierzę i retoryka zwierzęcości: funkcjonowanie w dyskursie takich pojęć jak: zwierzę, zwierzęcość, zwierzęcy
 • Krytyka środowiskowa (ekokrytyka, environmental studies) wobec zjawisk kultury a stosunek ludzi do zwierząt
 • Zoografia, zoontologia, biopoetyka, antroparchiat i inne pojęcia czy nowa perspektywa badawcza?

Zmiana statusu zwierzęcia:
 • Upodmiotowienie zwierząt: zwierzęta jako podmioty działań (animal agents), aktorzy nie-ludzcy –  współuczestniczenie zwierząt w kulturze
 • Prezentowanie i reprezentowanie zwierząt; nowe sposoby przedstawiania i postrzegania istot nie-ludzkich
 • Bio art w świetle bioetyki i biopolityki
 • Prawa zwierząt, biopolityka, demokracja gatunków – polityczność kultury
 • Animal gaze. Obserwowanie zwierząt  i zmiany w sposobie ich widzenia

Relacje zwierząt ludzkich i nie-ludzkich:
 • Dialektyka doświadczenia i tekstu w relacji ze zwierzętami
 • Problem granicy pomiędzy człowiekiem i zwierzęciem: przekraczanie dualizmu, przezwyciężanie opozycji
 • Filozofowie i zwierzęta: zwierzęta w teoriach filozoficznych
 • Poeci i zwierzęta: zwierzęta w literaturze pięknej
 • Prawa zwierząt w sztuce i literaturze
 • Człowiek wobec cierpienia i śmierci zwierzęcia. Zwierzę wobec cierpienia i śmierci
 • Międzygatunkowe próby zbliżenia. Kontakt cielesny i psychiczny w relacjach ludzi i innych zwierząt
 • Ludzkie przestrzenie zwierząt: zoo, cyrk, hodowla, laboratorium
 • Mięso w kulturze, mięso i jego konotacje, mięsność a męskość
 • Miejsce zwierząt w teoriach ekofeministycznych
 • Pojęcie holokaustu zwierząt – jego rozumienie i obrazowanie

Pragniemy zaprosić przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych do zastanowienia się nad zaproponowanymi przez nas zagadnieniami, pozostając otwarte na propozycje innych tematów, wpisujących się w koncepcję projektu.

Projekt  „Znaczenie studiów nad zwierzętami dla badań nad kulturą w Polsce” ma na celu rozwijanie studiów nad zwierzętami w Polsce i całym regionie Europy Środkow-Wschodniej, w szczególności w badaniach nad kulturą, jak również integrację środowisk polskich i zagranicznych badaczy zajmujących się animal studies. Celem konferencji jest m. in. zapoznanie polskich badaczy z osiągnięciami i spostrzeżeniami poczynionymi przez badaczy z krajów anglojęzycznych, w których studia nad zwierzętami są najbardziej rozwinięte oraz funkcjonują w strukturach instytucji akademickich. Zależy nam jednak także, by uczestnicy z zagranicy zapoznali się z wynikami badań, teoriami i tekstami kultury, w szczególności dziełami literatury i sztuki autorstwa polskich naukowców i twórców.

W języku wyraża się myśli, więc jest on szczególnie ważny dla nauk humanistycznych. Ma on znaczenie w badaniu tekstów kultury, zwłaszcza literackich i poetyckich. Studia nad zwierzętami rozwinęły się z anglojęzycznym kręgu kulturowym, angielski jest również językiem międzynarodowym. Mimo to anglocentryczność większości wydarzeń poświęconych animal studies wydaje nam się pewnym ograniczeniem w rozwijaniu studiów nad zwierzętami w Polsce i całym regionie Europy Środkowowschodniej, postaramy się, by konferencja była dwujęzyczna, tłumaczona symultanicznie. Chciałbyśmy, żeby głównymi językami konferencji były angielski i polski, przewidujemy także tłumaczenie wystąpień plenarnych w języku francuskim na polski i angielski.


Wśród zaproszonych gości, którzy potwierdzili wystąpienie na konferencji znaleźli się:

Prof. Steve Baker (University of Central Lancashire), historyk sztuki, krytyk i teoretyk sztuki w perspektywie animal studies, artysta, autor wielu książek o zwierzętach we współczesnej sztuce, ostatnio wydał Artist Animal.

Dr hab. Monika Bakke (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań), filozofka, teoretyczka i badaczka posthumanizmu i bio-artu, autorka wielu tekstów o zwierzętach z perspektywy filozoficznej, etycznej i biotechnologicznej. Ostatnio wydała: Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu.

Prof. Przemysław Czapliński (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań), literaturoznawca, zajmuje się literaturą współczesną i krytyką literacką, autor m.in. książki Polska do wymiany: Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje.

Dr hab. Izabela Kowalczyk, prof. WSNHiD (Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań), historyczka sztuki, krytyczka i teoretyczka kultury i feminizmu, specjalistka od polskiej sztuki krytycznej, ostatnio wydała Podróż do przeszłości. Interpretacje najnowszej historii w polskiej sztuce krytycznej, autorka tekstów o posthumanistycznych wątkach w sztuce.

Prof. Dominique Lestel (Ecole normale supérieure, Paryż), filozof, autor wielu książek na temat relacji człowieka i zwierząt, m.in L'Animal est l'avenir de l'homme, gość konferencji Minding Animals 2012.


Dr Robert McKay (University of Sheffield), literaturoznawca, zajmuje się reprezentacją zwierząt i relacją do kwestii etycznych, autor wielu tekstów na ten temat, ostatnio zredagował wspólnie z Susan McHugh specjalny numer "Antennae" dotyczący zwierząt, literatury i sztuk wizualnych.

Dr Jessica Ullrich (
University of Nürnberg oraz Kunstpalais in Erlangen, Niemcy), historyczka sztuki, prekursorka animal studies w badaniach nad sztuką w Niemczech, redaktorka "Tierstudien", redaktorka książki Ich, das Tier. Tiere als Persönlichkeiten in der Kulturgeschichte, reprezentantka Minding Animals Germany.
Rada naukowa konferencji:
prof. Grażyna Borkowska (Instytut Badań Literackich PAN)
dr hab. Andrzej Gniazdowski, prof. nadzw. (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
dr hab. Joanna M. Sosnowska, prof. nadzw. (Instytut Sztuki PAN)

Podczas przerw w konferencji będzie serwowana kawa z mlekiem sojowym oraz wegańskie przekąski. Nie ma opłaty konferencyjnej.
   
Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na konferencję zawierających abstrakt referatu (ok. 1500 znaków) oraz krótką notę biograficzną (400-700 znaków) do dnia 31.10.2013 na adres animalstudies.pl@gmail.com.

Publikacja
Efektem konferencji i wystawy będzie dwujęzyczna (polsko-angielska) recenzowana książka stanowiąca połączenie publikacji pokonferencyjnej z katalogiem wystawy.

Ecce Animalia
W programie konferencji przewidziana jest wycieczka do Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku w celu zwiedzenia wystawy sztuki współczesnej "Ecce Animalia". W wystawie, poświęconej zwierzęcej podmiotowości i indywidualności oraz relacjom między ludźmi a innymi zwierzętami wezmą udział artyści z Polski i zagranicy, tworzący rzeźby, obrazy, filmy, instalacje i obiekty.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji i wystaw będzie można znaleźć na stronie http://animalstudies.ibl.waw.pl/
                                                    
                      
Pozdrawiamy! 
Anna Barcz i Dorota Łagodzka
 


 

Dalej niż gender: "Ludzie i inne zwierzęta"

dodane 2014-02-05 10:05

jdud

Gdy temat gender rozpala w Polsce gorące dyskusje, Instytut Badań Literackich PAN idzie dalej: organizuje konferencję pt. „Zwierzęta i ich ludzie. Zmierzch antropocentrycznego paradygmatu?” Jednym z tematów mają być „kontakt cielesny i psychiczny w relacjach ludzi i innych zwierząt.”

Organizatorzy z IBL PAN (z którym związane były m.in. Kazimiera Szczuka i Katarzyna Bratkowska) piszą, że chcą "poruszyć problematykę statusu zwierzęcia oraz relacji między ludźmi a innymi zwierzętami [!!!! – podkreślenie gosc.pl] jako części przemian kultury. Pragną "zastanowić się nad zmianami, które zachodzą w kulturze w odniesieniu do zwierząt, ale także poruszyć kwestię samej dyscypliny animal studies, jej specyfiki i perspektyw". - Chcemy się zastanowić, czy i jak można mówić o zmierzchu paradygmatu antropocentrycznego - deklarują.

Oto niektóre zagadnienia proponowane przez organizatorów do dyskusji:

 • Posthumanizm czy humanistyka nieantropocentryczna?
 • Prezentowanie i reprezentowanie zwierząt; nowe sposoby przedstawiania i postrzegania istot nie-ludzkich
 • Prawa zwierząt, biopolityka, demokracja gatunków – polityczność kultury
 • Problem granicy pomiędzy człowiekiem i zwierzęciem: przekraczanie dualizmu, przezwyciężanie opozycji
 • Prawa zwierząt w sztuce i literaturze
 • Międzygatunkowe próby zbliżenia. Kontakt cielesny i psychiczny w relacjach ludzi i innych zwierząt
 • Mięso w kulturze, mięso i jego konotacje, mięsność a męskość
 • Miejsce zwierząt w teoriach ekofeministycznych
 • Pojęcie holokaustu zwierząt – jego rozumienie i obrazowanie

Konferencja ma się odbyć 12-14 marca w Warszawie i ma być finansowana w ramach grantu, przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki.
Partnerami konferencji są: Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego i Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.

Od redakcji: Nie mamy nic przeciw badaniom zjawiska "uczłowieczania" zwierząt. Jednak takie zdefiniowanie pola badań, jakie prezentują organizatorzy konferencji (najwyraźniej widać to w sposobie sformułowania wytłuszczonych wyżej zagadnień), sugeruje coś więcej niż chłodne podejście naukowe. Już samo nazwanie człowieka przez organizatorów jednym ze zwierząt w niedopuszczalny, z góry akceptujący sposób, ustawia optykę badań.

Tak to już jest, że człowiek najpierw o czymś myśli, potem mówi (konferencja), potem pisze (owocem konferencji ma być dwujęzyczna, polsko-angielska publikacja), a potem działa. Wolno się więc spodziewać, że za słowami mówionymi i drukowanymi pójdą czyny.

Pamiętacie słynny rysunek satyryczny Krauzego, z którym homoaktywiści poszli do sądu, bo poczuli się urażeni (i przegrali)? Przedstawiał dwóch "pobierających się" mężczyzn oraz trzeciego, mówiącego do kozy: "Jeszcze tylko ci panowie wezmą ślub i zaraz potem my". W kontekście zapowiadanej konferencji wspomniana satyra wydaje się trafną prognozą.


w: http://gosc.pl/doc/1874121.Dalej-niz-gender-Ludzie-i-inne-zwierzeta
 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 474593 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja