.
  W Kościele o gender bez ks. Oko?
 
17 sty, 16:47

W Kościele o gender bez ks. Oko? "Ta konferencja to przełom"

  Do­tych­czas głów­nym eks­per­tem w te­ma­cie gen­der był ks. Da­riusz Oko. Tym razem w or­ga­ni­zo­wa­nej w sie­dzi­bie KEP kon­fe­ren­cji do­ty­czą­cej gen­der głos za­bie­rze zu­peł­nie inny ze­spół pre­le­gen­tów.
 

W czwar­tek na stro­nie in­ter­ne­to­wej KEP po­ja­wi­ło się wy­jąt­ko­we za­pro­sze­nie, które można in­ter­pre­to­wać jako zwrot w spo­so­bie mó­wie­nia o gen­der przez hie­rar­chów. Bp Woj­ciech Polak, se­kre­tarz Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, za­pra­sza 23 stycz­nia na kon­fe­ren­cję o gen­der, gdzie wśród pre­le­gen­tów próż­no szu­kać do­tych­cza­so­wych ko­ściel­nych eks­per­tów w tej te­ma­ty­ce.

"Ta konferencja będzie przednia"

Or­ga­ni­zo­wa­ną przy Epi­sko­pa­cie Pol­ski kon­fe­ren­cję pt. „Gen­der ocza­mi spe­cja­li­stów” otwo­rzy bp Woj­ciech Polak. Wśród pre­le­gen­tów zna­leź­li się m.​in.: Alina Pe­tro­wa-Wa­si­le­wicz z KAI, sio­stra Mał­go­rza­ta Chmie­lew­ska oraz Do­mi­ni­ka Ko­złow­ska z mie­sięcz­ni­ka "Znak".

Wy­kład pt. "Czym jest gen­der" wy­gło­si prof. Mał­go­rza­ta Fu­sza­ra, wi­ce­pre­ze­ska Za­rzą­du Sto­wa­rzy­sze­nia "Kon­gres Ko­biet", dy­rek­tor­ka In­sty­tu­tu Sto­so­wa­nych Nauk Spo­łecz­nych UW, praw­nicz­ka i so­cjo­loż­ka. W nu­me­rze "Ty­go­dni­ka Po­wszech­ne­go" 50/2013 uka­za­ła się de­ba­ta pt. "Gen­der: po­roz­ma­wiaj­my serio" z udzia­łem jej, oraz dr Mag­da­le­ny Gawin oraz teo­loż­ki i pu­bli­cyst­ki "TP" Zu­zan­ny Ra­dzik". Prof. Fu­sza­ra mó­wi­ła w niej mię­dzy in­ny­mi: "W ra­mach gen­der nikt nie kwe­stio­nu­je tego, że ko­bie­ty rodzą dzie­ci i kar­mią je pier­sią. Na­to­miast kwe­stio­nu­je się to, że z tego faktu ma wy­ni­kać, iż to ko­bie­ty mają po­zo­stać z dzieć­mi w domu, a nie męż­czyź­ni, albo że mają mieć mniej­szy udział we wła­dzy czy czę­ściej tej wła­dzy pod­le­gać".

Zda­niem so­cjo­loż­ki i pu­bli­cyst­ki ka­to­lic­kiej Mał­go­rza­ty Bil­skiej, taka kon­fe­ren­cja to prze­łom. – Ana­li­zu­jąc na­zwi­ska pre­le­gen­tów, trze­ba po­wie­dzieć, że kon­fe­ren­cja bę­dzie przed­nia. Oby to był zwia­stun lep­sze­go – mówi Bil­ska.

Spo­tka­nie od­bę­dzie się 23 stycz­nia w sie­dzi­bie Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski w War­sza­wie.

"Prawdziwi katolicy" przeciw "ideologii gender"

Pod ko­niec li­sto­pa­da w war­szaw­skim klasz­to­rze oo. Do­mi­ni­ka­nów przy ulicy Freta od­by­ła się kon­fe­ren­cja do­ty­czą­ca za­gad­nień zwią­za­nych z teo­rią gen­der. W de­ba­cie dys­ku­to­wa­ły: Agniesz­ka Graff, Zu­zan­na Ra­dzik i Do­mi­ni­ka Ko­złow­ska. Wów­czas grupa osób zwią­za­nych z ru­cha­mi pra­wi­co­wy­mi sta­now­czo sprze­ci­wi­ła się dys­ku­sji na temat gen­der w klasz­to­rze. Kon­rad Sa­wic­ki z "Więzi" pisał o spo­tka­niu na por­ta­lu Deon.​pl:​ „Z re­la­cji świad­ków wy­ni­ka, że bo­jów­ka, która już na po­cząt­ku de­ba­ty do­pu­ści­ła się cham­skie­go za­cho­wa­nia, w ogóle nie była za­in­te­re­so­wa­na tym, co za­pro­szo­ne panie miały do po­wie­dze­nia. Nie wzbu­rzy­ła ich zatem treść wy­po­wie­dzi, ale ata­ko­wa­li sam fakt za­ist­nie­nia ta­kie­go spo­tka­nia”.

Po­dob­nych akcji sprze­ci­wu wobec rze­ko­mej "ide­olo­gii gen­der", pro­wa­dzo­nych przez „praw­dzi­wych ka­to­li­ków”, było już wiele. Czarę go­ry­czy prze­lał list Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski na temat gen­der od­czy­ta­ny w pol­skich ko­ścio­łach w świę­to św. Ro­dzi­ny. W ostat­nią nie­dzie­lę 2013 roku księ­ża czy­ta­li z ambon o „zło­wro­giej ide­olo­gii”, a ks. Oko bry­lo­wał w me­diach, po­rów­nu­jąc gen­der do na­zi­zmu.

"Są dwa wy­ja­śnie­nia obec­ne­go za­mie­sza­nia, które uwa­żam za rów­no­cze­śnie praw­dzi­we - wy­ja­śnia­ła prof. Mał­go­rza­ta Fu­sza­ra w de­ba­cie na ła­mach "Ty­go­dni­ka Po­wszech­ne­go" 50/2013. - Po pierw­sze, to kla­sycz­ny back clash, czyli kontr­re­ak­cja. Do­pó­ki nowe idee nie zdo­bę­dą sobie szer­sze­go po­słu­chu i nie mają wpły­wu na rze­czy­wi­stość, nie wy­wo­łu­ją re­ak­cji albo wy­wo­łu­ją re­ak­cję za­cie­ka­wie­nia. Na­to­miast w mo­men­cie, kiedy ruch ko­bie­cy za­czy­na mieć pewne suk­ce­sy, ma wpływ na pracę Sejmu, gro­ma­dzi ty­sią­ce ko­biet w całym kraju i widać, że nie da się go zi­gno­ro­wać, to wów­czas wy­wo­łu­je kontr­re­ak­cję. A dru­gie wy­ja­śnie­nie wska­zu­je na obawę przed spo­łecz­ną zmia­ną. Kie­dyś ata­ko­wa­no fe­mi­nist­ki (by wspo­mnieć słyn­ne zda­nie bp. Ta­de­usza Pie­ron­ka na temat Izy Ja­ru­gi-No­wac­kiej: „To jest beton, na który nawet kwas solny nie po­mo­że”). Dzi­siaj wiele ka­to­li­czek – sama znam takie osoby – od­wo­łu­je się do fe­mi­ni­zmu Jana Pawła II, w związ­ku z tym po­ję­cie fe­mi­ni­zmu jest coraz trud­niej ata­ko­wać. Tym­cza­sem po­ja­wi­ło się ta­jem­ni­cze słowo „gen­der”... Kie­dyś za­sta­na­wia­ły­śmy się nad tym, czy gen­der tłu­ma­czyć kon­se­kwent­nie jako „ro­dzaj” - do­da­ła. - Uzna­li­śmy, że to słowo źle by się przy­ję­ło w ję­zy­ku pol­skim jako okre­śle­nie płci kul­tu­ro­wej. Nie­wąt­pli­wie jed­nak by­ło­by trud­niej­sze do za­ata­ko­wa­na. Tym­cza­sem, kto się tym bli­żej nie za­in­te­re­so­wał, nie wie, co to jest gen­der, w związ­ku z tym może wy­słu­chi­wać ab­sur­dal­nych ata­ków. Na przy­kład, że jest to coś jak na­zizm, jak ko­mu­nizm. Takie ataki nie niosą żad­nej in­for­ma­cji, są tylko ob­raź­li­wą ety­kie­tą, spo­so­bem od­stra­sza­nia, który ma spra­wić, żeby lu­dzie trzy­ma­li się od tego nurtu my­śle­nia jak naj­da­lej. Dla mnie - tłu­ma­czy­ła - prze­ciw­ni­cy fe­mi­ni­zmu i gen­der to osoby, które chcą za wszel­ką cenę utrzy­mać spo­łecz­ne sta­tus quo. Rze­czy­wi­ście, w od­kry­ciu nie­rów­no­ści płci jest pe­wien po­ten­cjał zmia­ny. Same ba­da­nia em­pi­rycz­ne tego nie za­kła­da­ją. Jeśli jed­nak od­kry­je­my ist­nie­nie luki pła­co­wej, to ta wie­dza rodzi prak­tycz­ne py­ta­nia: dla­cze­go ko­bie­ty mają mniej za­ra­biać i mieć mniej­sze eme­ry­tu­ry? Kto zrobi z tego uży­tek w dzie­dzi­nie po­li­ty­ki spo­łecz­nej, to już jest inna hi­sto­ria. Oczy­wi­ście można twier­dzić, że cała nauka jest ide­olo­gicz­na – na przy­kład upie­rać się, że teo­ria Ko­per­ni­ka była opar­ta na ide­olo­gii, że zie­mia nie jest pła­ska, a także że była an­ty­ko­ściel­na i bu­rzy­ła ów­cze­sny obraz świa­ta. Nie zna­czy to jed­nak, że Ko­per­nik był ide­olo­giem i nie miał racji. Po pro­stu od­kry­wał to, jak świat jest zbu­do­wa­ny".

 
 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 474295 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja