.
  Senator pisze do minister nauki ws. gender
 

Senator z partii Gowina pisze do minister nauki ws. gender

Znów iskrzy ws. gen­der. Se­na­tor Ka­zi­mierz Ja­wor­ski pyta mi­ni­ster nauki prof. Lenę Ko­lar­ską-Bo­biń­ską, czy gen­der stu­dies to nauka czy je­dy­nie "świa­to­po­glą­do­we in­fe­ko­wa­nie pol­skich uczel­ni de­struk­cyj­ną kul­tu­ro­wo ide­olo­gią". Mi­ni­ster w tej spra­wie jesz­cze nie za­bie­ra­ła głosu.

  9.1.2014
Pismo od Ja­wor­skie­go do mi­ni­ster­stwa wpły­nę­ło 2 stycz­nia. Naj­praw­do­po­dob­niej w przy­szłym ty­go­dniu re­sort na nie od­po­wie. - Naj­pierw o od­po­wie­dzi po­in­for­mo­wa­ny zo­sta­nie autor in­ter­wen­cji - sły­szy­my w MNiSW. - Okre­śle­nie przez panią mi­ni­ster swo­je­go sta­no­wi­ska ws. gen­der bę­dzie rze­czą dużej wagi - twier­dzi Ja­wor­ski.

I za­po­wia­da, że je­śli­by jed­nak tej od­po­wie­dzi nie uzy­skał, to bę­dzie się zwra­cał do prof. Ko­lar­skiej-Bo­biń­skiej z proś­bą o oso­bi­ste spo­tka­nie, by o gen­der po­roz­ma­wiać. - Bo spra­wa jest dosyć pilna - wy­ja­śnia.

Se­na­tor z Pol­ski Razem Ja­ro­sła­wa Go­wi­na pisze, że w re­ak­cjach na list epi­sko­pa­tu Pol­ski nt. "ide­olo­gii gen­der" padło pod ich ad­re­sem wiele oskar­żeń w związ­ku z tym, że pi­sa­li o gen­der jako o ide­olo­gii, a nie o nauce.

- Pro­blem po­le­ga jed­nak na tym, iż bar­dzo czę­sto to wręcz te same osoby wy­stę­pu­ją w te­le­wi­zyj­nych stu­diach ewi­dent­nie jako siew­cy ide­olo­gii, a w uczel­nia­nych wy­ka­zach jako wy­kła­dow­cy stu­diów gen­der - oce­nił w li­ście Ja­wor­ski.

I jed­no­cze­śnie wska­zał na po­dy­plo­mo­we stu­dia gen­der pro­wa­dzo­ne przez Pol­ską Aka­de­mię Nauk. Robią one w jego oce­nie "ra­czej dziw­ne wra­że­nie". A to dla­te­go, że nada­no im imio­na Marii Ko­nop­nic­kiej i Marii Du­lę­bian­ki. W opi­nii by­łe­go po­li­ty­ka So­li­dar­nej Pol­ski nie są to na­zwi­ska przy­pad­ko­we, bo - na­pi­sał K. Ja­wor­ski - nie­daw­no pro­wa­dzo­na była "pro­pa­gan­do­wa kam­pa­nia", przy­pi­su­ją­ca zna­nej po­et­ce "nie­na­tu­ral­ne skłon­no­ści". O tym, iż Ko­nop­nic­ka praw­do­po­dob­nie była les­bij­ką pisał np. Krzysz­tof To­ma­sik w "Ho­mo­bio­gra­fiach".

- Wy­da­je się, że od in­sty­tu­cji ta­kiej, jak Pol­ska Aka­de­mia Nauk lu­dzie ocze­ku­ją jed­nak cze­goś in­ne­go - sko­men­to­wał kon­ser­wa­tyw­ny po­li­tyk. Stu­dia gen­der pro­wa­dzo­ne przez In­sty­tut Badań Li­te­rac­kich PAN po­wsta­ły w 2008 r. i od po­cząt­ku ich pa­tron­ka­mi są Ko­nop­nic­ka i Du­lę­bian­ka.

- Nie cho­dzi mi o to, aby wy­wo­ły­wać emo­cje, tylko żeby tra­fić do rze­szy ro­dzi­ców, któ­rzy chcą edu­ko­wać i wy­cho­wy­wać swoje dzie­ci nor­mal­nie. Dla­te­go oszczęd­nie ko­men­tu­ję kwe­stię obu pań - wy­ja­śnia Ja­wor­ski zdaw­ko­we po­trak­to­wa­nie kwe­stii Ko­nop­nic­kiej.

Głów­nym punk­tem pisma Ja­wor­skie­go jest bo­wiem py­ta­nie, czy mi­ni­ster nauki i jej re­sort uwa­ża­ją stu­dia gen­der za upra­wia­nie nauki, czy "je­dy­nie świa­to­po­glą­do­we in­fe­ko­wa­nie pol­skich uczel­ni de­struk­cyj­ną kul­tu­ro­wo ide­olo­gią".

Sam Ja­wor­ski w roz­mo­wie z One­tem od­po­wia­da na to py­ta­nie. - To ide­olo­gia, która wkro­czy­ła nawet na duże uczel­nie. To wy­ni­ka także z na­sze­go za­nie­dba­nia. Późno, ale ja biję się we wła­sne pier­si, bo prze­spa­li­śmy ważny mo­ment. Teraz trze­ba by ten de­struk­cyj­ny - szcze­gól­nie dla mło­de­go po­ko­le­nia - pęd za­trzy­mać - ape­lu­je.

(bp)

 
 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 475952 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja